ERP (Enterprise Resource Planning)

7 หน้าที่การทำงานและหน่วยงานหลัก ของ SAP Business One ปี 2020

7 Functions & Modules for SAP Business One  

SAP Business One (SAP B1)  ERP Digitalized Platform สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

        ในปี 2020 นี้ SAP ได้ปล่อย SAP Business One (SAP B1) Version 10 พร้อม “Web Client” ด้วยรูปลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย มีความสดใหม่กว่าเดิม และเพิ่มความสามารถให้กับ SAP Business One (SAP B1) ในการวิเคราะห์แผนภูมิที่ซับซ้อน ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และการจัดการทางการเงิน ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Office 365 เพื่อช่วยจัดการเค้าโครงเอกสารต่าง ๆ ได้

 

 

 

SAP Business One (SAP B1) เป็น ERP Digitalized Platform ที่ช่วยบริหารจัดการ และควบคุมทุกกระบวนการทำงานในธุรกิจ ด้วยการประสานข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่ด้านบัญชีการเงิน (Accounting & Financials) ด้านจัดซื้อ (Purchasing) สินค้าคงคลัง (Inventory) ด้านการขายและการบริการ (Sales & Service)    ด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project & Resource Management) และด้านการผลิต (Production & MRP)       ไปจนถึงด้านทรัพยากรบุคคล (Management & Administration) เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการทำงาน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ SAP Business One (SAP B1) ยังรองรับการทำงานและการใช้งานระบบ ERP ผ่าน Mobile Application การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จาก Analytics/Dashboards รองรับเงินตราต่างประเทศและรูปแบบภาษีในแต่ละภูมิภาค  

 

 

7 ฟังก์ชั่นการทำงานใน SAP Business One (SAP B1)

      1. การเงินและการบัญชี (Financial & Accounting) ใน SAP Business One (SAP B1) สามารถสร้าง และแก้ไขผังบัญชีการเงิน (Chart of accounts) การสร้างฐานข้อมูลคู่ค้า-เจ้าหนี้/ลูกหนี้ (Business Partner) การบันทึกรายการบัญชี (Journal Entry) การจัดการสินทรัพย์ (Fix Asset) การกระทบยอดบัญชี (Account Reconciliation) รวมถึงการดูรายงานต่าง ๆ  เช่น รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท (General Ledger) รายงานอายุหนี้ (Aging) 

 

 

        2. การจัดซื้อ (Purchasing & Operation) สามารถบันทึกเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Request) การบันทึกเอกสารรับสินค้าและคืนสินค้า (Goods receipt POs & Goods returns) นอกจากนี้ SAP Business One (SAP B1) ยังสามารถบันทึกต้นทุนแฝงที่บริษัทซื้อเข้ามา (Landed Costs) เป็นต้น

 

 

 

      3. สินค้าคงคลัง (Inventory & Distribution) สามารถกำหนด จัดการรายการและราคาสินค้า (Item list & Price list) การบันทึกรับ-ส่งสินค้า (Goods receipts & Goods issue) การบันทึกรายการสินค้าคงคลังและการโอนย้าย (Inventory transactions & Transfer) นอกจากนี้ SAP Business One (SAP B1) สามารถบริหารจัดการ warehouse ในองค์กร (Bin Location) และสามารถจัดการสินค้าด้วย Serial Number & Batch Number

 

 

      4. การขายและการบริการ (Sales & Service) SAP Business One (SAP B1) สามารถบันทึกเอกสารสัญญา (Blanket agreements) การบันทึกใบเสนอราคา และเอกสารสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Quotation & Sales Order) การบันทึกใบส่งสินค้าและคืนสินค้า (Deliveries & Return) การจัดการด้านงานบริการ (Service Mgmt.), Service Planning, Service Call รวมถึงการบันทึกข้อมูล และการออกใบรับประกัน (Equipment Cards) และงานลูกค้าสัมพันธ์ต่าง ๆ (CRM) 

 

 

    5. การจัดการโครงการ (Project Management & Resource Management) การจัดการ และการติดตามผลของโครงการ รายงานระยะเวลาดำเนินโครงการ การจัดการโครงการภายใน และข้อมูลพนักงาน รวมถึงการจัดการทรัพยากร การวางแผนควบคุม จัดหาทรัพยากร และ SAP Business One (SAP B1) รองรับการติดตามโครงการด้วย Gantt Chart

 

 

      6. การผลิตและการวางแผนการผลิต (Productions & MRP) การกำหนดสูตรการคำนวณ (Bills of Material: BOM) การบันทึกเอกสารสั่งผลิต (Production Order) รวมถึงการทำ MRP (Material Resource Planning) ใน SAP Business One (SAP B1) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการผลิต การขาย และการสั่งซื้อ 

 

 

      7. การจัดการและทรัพยากรบุคคล (Management & Administration) การจัดการผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การจัดการระบบ ERP และสามารถกำหนดให้มีการอนุมัติในทุกๆหน้าจอของ SAP Business One (SAP B1)  

 

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) มีประสบการณ์วางระบบงานด้าน ERP ให้กับธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มากกว่า 27 ปี ในด้าน Business Solution ด้วย Software EPR (Sage 300, Sage X3, SAP B1) อีกทั้งมีพื้นฐานทั้งด้านบัญชี การบริหารการผลิต และ เทคโนโลยี ทำให้เข้าใจหลักการต้นทุนที่แท้จริง และการนำไปประยุกต์ใช้ผ่านระบบ Software ERP : SAP Business One (SAP B1) ปรึกษาการวางระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร) หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับ Product Software ERP ของ FMS เพิ่มเติมได้ที่: http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

FMS - ERP Solution