Sage CRM

 

Sage CRM เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการขาย การทำการตลาด และ การบริการ เพื่อช่วยในการหาลูกค้า ปิดการขาย และสร้างสัมพันธภาพที่มีกำไรและยั่งยืน 
ระบบ Customer Relationship Management (CRM) เป็นระบบธุรกิจ ที่สามารถเชื่อมโยงท่าน และเข้าใจลูกค้า เป็นการรวบรวมคน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกกิจกรรมระหว่างท่านกับลูกค้า 

 

Sage CRM

Sage CRM เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการขาย การทำการตลาด และ การบริการ เพื่อช่วยในการหาลูกค้า ปิดการขาย และสร้างสัมพันธภาพที่มีกำไรและยั่งยืน 
ระบบ Customer Relationship Management (CRM) เป็นระบบธุรกิจ ที่สามารถเชื่อมโยงท่าน และเข้าใจลูกค้า เป็นการรวบรวมคน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกกิจกรรมระหว่างท่านกับลูกค้า 

SAGE CRM  VALUES 

Sage CRM สำหรับการขาย

 • Sage CRM เพิ่มประสิทธิภาพยอดขายให้เร็วขึ้น
 • ติดตามความสามารถของกิจกรรมการขายแบบทันทีทันใด โดยผ่านรายงานการขายของ Sage CRM
 • มีการวิเคราะห์การขายล่วงหน้า ในเชิงความสามารถทางธุรกิจ ผ่าน Sale Dashboard 
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นจากรายงานการขาย 
   

Sage CRM สำหรับการตลาด

 • Sage CRM ช่วยจับกลุ่มลูกค้าให้ถูกต้อง และ ถูกเวลา 
 • วางแผนการตลาด และจัดการได้ในหลายช่องทาง 
 • Sage CRM ช่วยติดตาม leads และ โอกาสการขาย 
 • ออกรายงานประเมินแผนการตลาด เพื่อปรับปรุงระบบต่อไป

Sage CRM สำหรับการบริการ

 • Sage CRM ช่วยให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  
 • เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ 
 • เพื่อเป็นการขายเชิง Cross Sell และ Up Sell ของผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้า 
 • ใช้ข้อมูลที่มีเพื่อวิเคราะห์โอกาสในการขายและแสวงหากลุ่มลูกค้าผู้มุ่งหวังรายใหม่ๆ