INTEGRATED SOFTWARE

Service Manager

Service Manager คืออะไร?

Service Manager คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากร, ผลิตภัณฑ์ และ งานบริการที่มีในธุรกิจของคุณ โดยการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วนจากเขตข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บเทคโนโลยี (Web Technology) ซึ่งประหยัดเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบผลกำไร, เพิ่มผลผลิต และที่สำคัญที่สุดเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้โปรแกรม Service Manager ยังทำงานร่วมกับโปรแกรม Sage 300 ERP ในส่วนของงานบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม

...