INTEGRATED SOFTWARE

E-Tax Solution

E-Tax Solution

E-Tax Invoice หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารที่กรมสรรพากร กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดทำขึ้นแทนรูปแบบกระดาษเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E -Commerce) และช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน การใช้กระดาษ ทำงานได้รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

...