INTEGRATED SOFTWARE

Purchasing Workflow

Purchasing Workflow

Purchasing Workflow เป็นซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกับโปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานจัดซื้อ ซึ่งจะถูกควบคุมโดยกลไกของกระแสงานตามข้อบังคับที่กำหนดเส้นทาง และฟังก์ชั่นการทำงานที่ได้รับอนุมัติ จากการองค์กรที่สนับสนุน ควบคุมและบริการจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

...