CUSTOMER SUCCESS STORY

Regional Business Management with Sage 300 - JTEKT

บริษัท JTEKT (Thailand) Co.Ltd ใช้ Sage 300 สำหรับการทำงานในระบบบัญชี และ การเงิน วิเคราะห์ข้อมูลและสินค้าคงคลัง บริษัท JTEKT (Thailand) Co.Ltd เป็นส่วนหนึ่งของ Toyota Group ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท JTEKT (Thailand) Co.Ltd เป็นลูกค้า FMS และใช้งาน Sage 300 มามากกว่า 15 ปี