PlantForward By FMS

 

 

PlantForward By FMS

PlantForward คือโซลูชั่นที่ FMS ได้ร่วมมือกับ SAP Business One (SAP B1) พัฒนาให้เกิดโซลูชั่นของERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดยเฉพาะ โดยโซลูชั่นERP นี้ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย การควบคุมสินค้าคงคลังให้สมบูรณ์ การจัดการคำสั่งงานได้อัตโนมัติ มีความแม่นยำและถูกต้อง อีกทั้งสร้างความคล่องตัวในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต  (Manufacturing)

 

ระบบการทำงานของ PlantForward แบ่งออกได้ ดังนี้

 

1.  ฟังก์ชันการซื้อ (Purchase) 

-  เข้ามาช่วยจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อ อาทิ เอกสาร PR, PO, Purchase Quotation เป็นต้น และช่วยควบคุมต้นทุน วัตถุดิบในการผลิตภายในคลังสินค้า โดยฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันการซื้อ(Purchase) บน Manufacturing  Software 

 

2.  ฟังก์ชันการขาย (Sales) 

-  ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของ ต้นทุน กำไรและกการตั้งราคาสินค้าเพื่อให้ทราบก่อนทำการขายจริง โดยฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันการขาย (Sales) บน Manufacturing  Software 

 

3.  ฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) 

-  เข้ามาช่วยจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งในด้านการตรวจสอบ การเพิ่มสินค้า การนับจำนวน หรือการโอนย้ายสินค้า โดยฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) บน Manufacturing  Software

 

4.  ฟังก์ชัน MRP 

-  ช่วยในการวางแผนสั่งซื้อสินค้า หรือการวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการ สามารถคาดการณ์และประมาณการสินค้าที่จะขายได้ในอนาคต โดยคำนวณจาก Sales Order, A/R Invoice หรือ Deliveries

 

5.  ฟังก์ชันการผลิต (Production)

-  ช่วยจัดการระบบการผลิตให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อมีการนำชิ้นส่วนไปไปใช้งาน ระบบจะทำการตัดจำนวนชิ้นส่วนที่ถูกผลิตออกจากคลัง และเมื่อทำการผลิตเสร็จสิ้นจะมีการบันทึกจำนวนสินค้าและบันทึกต้นทุนได้แบบRealtime  

 

6.  ฟังก์ชันการเงินและการบัญชี(Accounting & Financial)

-  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแต่ละModule ในระบบERP มาเก็บไว้ ในลักษณะการบันทึกบัญชี สามารถเรียกดูขอมูลได้แบบ Realtime มีประเภทของ Report ครบตามมาตรฐานทางการบัญชี อาทิ ข้อมูลการบัญชีรายวัน (General Ledger), ข้อมูลแบบแยกประเภท (Transaction Journal Report) รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแบบภ.ง.ด 353 เป็นต้น ซึ่งทุกๆรายงานสามารถนำออกมาเป็นไฟล์Excel ได้

 

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Software ERP SAP Business One หรือ SAP B1 เพิ่มเติมได้ที่ : 

1.  http://www.fmsconsult.com/en/solutions/sap-b1.html

2.  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร)

หรือที่ E-Mail : marketing@fmsconsult.com

PlantForward By FMS

PlantForward By FMS

PlantForward คือโซลูชั่นที่ FMS ได้ร่วมมือกับ SAP Business One (SAP B1) พัฒนาให้เกิดโซลูชั่นของERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดยเฉพาะ โดยโซลูชั่นERP นี้ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย การควบคุมสินค้าคงคลังให้สมบูรณ์ การจัดการคำสั่งงานได้อัตโนมัติ มีความแม่นยำและถูกต้อง อีกทั้งสร้างความคล่องตัวในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต  (Manufacturing)

 

ระบบการทำงานของ PlantForward แบ่งออกได้ ดังนี้

 

1.  ฟังก์ชันการซื้อ (Purchase) 

-  เข้ามาช่วยจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อ อาทิ เอกสาร PR, PO, Purchase Quotation เป็นต้น และช่วยควบคุมต้นทุน วัตถุดิบในการผลิตภายในคลังสินค้า โดยฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันการซื้อ(Purchase) บน Manufacturing  Software 

 

2.  ฟังก์ชันการขาย (Sales) 

-  ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของ ต้นทุน กำไรและกการตั้งราคาสินค้าเพื่อให้ทราบก่อนทำการขายจริง โดยฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันการขาย (Sales) บน Manufacturing  Software 

 

3.  ฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) 

-  เข้ามาช่วยจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งในด้านการตรวจสอบ การเพิ่มสินค้า การนับจำนวน หรือการโอนย้ายสินค้า โดยฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) บน Manufacturing  Software

 

4.  ฟังก์ชัน MRP 

-  ช่วยในการวางแผนสั่งซื้อสินค้า หรือการวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการ สามารถคาดการณ์และประมาณการสินค้าที่จะขายได้ในอนาคต โดยคำนวณจาก Sales Order, A/R Invoice หรือ Deliveries

 

5.  ฟังก์ชันการผลิต (Production)

-  ช่วยจัดการระบบการผลิตให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อมีการนำชิ้นส่วนไปไปใช้งาน ระบบจะทำการตัดจำนวนชิ้นส่วนที่ถูกผลิตออกจากคลัง และเมื่อทำการผลิตเสร็จสิ้นจะมีการบันทึกจำนวนสินค้าและบันทึกต้นทุนได้แบบRealtime  

 

6.  ฟังก์ชันการเงินและการบัญชี(Accounting & Financial)

-  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแต่ละModule ในระบบERP มาเก็บไว้ ในลักษณะการบันทึกบัญชี สามารถเรียกดูขอมูลได้แบบ Realtime มีประเภทของ Report ครบตามมาตรฐานทางการบัญชี อาทิ ข้อมูลการบัญชีรายวัน (General Ledger), ข้อมูลแบบแยกประเภท (Transaction Journal Report) รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแบบภ.ง.ด 353 เป็นต้น ซึ่งทุกๆรายงานสามารถนำออกมาเป็นไฟล์Excel ได้

 

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Software ERP SAP Business One หรือ SAP B1 เพิ่มเติมได้ที่ : 

1.  http://www.fmsconsult.com/en/solutions/sap-b1.html

2.  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร)

หรือที่ E-Mail : marketing@fmsconsult.com