INTEGRATED SOFTWARE

Project & Job Costing

Project & Job Costing

ระบบโครงการและงานต้นทุน ของโปรแกรม Sage 300 ERP ช่วยให้คุณบริหารงานจัดการ โครงการและต้นทุนงานสั่งทำ (Project and Job Costing) ตั้งแต่การประมาณการ, ติดตาม, การคิดต้นทุน และการเรียกเก็บเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการวางแผน และการควบคุม เพื่อช่วยให้คุณส่งมอบงาน ทันเวลาและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ทุกๆ ครั้งของการทำงาน

โมดูลโครงการและต้นทุนงานสั่งทำ (Project and Job Costing) ช่วยให้ ผู้จัดการโครงการ (Project Managers) ควบคุมงานก่อสร้าง, งานบริการ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมืออาชีพ ที่ต...