ERP (Enterprise Resource Planning)

7 กระบวนการทำงานหลักของ Sage300

 

7 กระบวนการทำงานหลักของ Sage300Sage 300 (Accpac) คือ ERP Software ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก โดย Sage 300 (Accpac) สามารถช่วยจัดการธุรกิจได้ครบวงจร ทั้งในด้านของการเงินและบัญชี การผลิต สินค้าคงคลัง ส่วนการขายและการจัดซื้อ รวมถึง Sage 300 (Accpac) สามารถดูแลความปลอดภัยและควบคุมการทำงานของระบบ

การทำงานของ Sage 300 สามารถแบ่งออกเป็น 7 ระบบหลัก และสามารถจัดกลุ่มการทำงานออกได้ 3 ส่วนคือ ส่วนควบคุมการทำงานของระบบและความปลอดภัย ส่วนการขาย จัดซื้อ สินค้าคงคลัง และส่วนการเงินและการบัญชี โดยแต่ละมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ส่วนควบคุมการทำงานของระบบและความปลอดภัย (System Management / SM )

ส่วนควบคุมการทำงานของระบบและความปลอดภัย ของ Sage 300 ( Accpac ) เป็นส่วนที่ช่วยในการควบคุมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ดูแลตรวจสอบข้อผิดพลาดของการทำงาน หรือรวมถึงการเก็บข้อมุลขององค์กร โดยเรียกการทำงานส่วนนี้ว่า System Management (SM)

 

- System Management (SM) คือ ระบบที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบ โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ

o Administrative Services  เป็นส่วนในการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของแต่ละUser ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการทำงาน รวมถึงการ Backup ข้อมูล และการนำข้อมูลกับมาใช้งาน

o Common Services เป็นส่วนสำหรับการเก็บข้อมูลขององค์กร อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สกุลเงินหลักของบริษัท กำหนดรายการเกี่ยวกับภาษี หรือรวมกำหนดรายการเกี่ยวกับธนาคาร เป็นต้น

 

2. ส่วนการขาย จัดซื้อ สินค้าคงคลัง 

ส่วนการขาย จัดซื้อ สินค้าคงคลัง ของ Sage 300 เป็นส่วนที่ช่วยสำหรับการควบคุมและดูแลงานด้านการขาย การจัดซื้อ เช่น การออกใบสั่งซื้อสินค้า ใบรับสินค้า และการจัดการด้านสินค้าคงคลัง รวมถึงในส่วนนี้สามารถทำรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าได้ด้วย โดยส่วนการขาย จัดซื้อ สินค้าคงคลัง สามารถแบ่งการทำงานได้ ดังนี้ 

- Order Entry (O/E) เป็นระบบที่ช่วยจัดการงานด้านการขาย โดยจะควบคุมและดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขายสินค้า สามารถพิมพ์รายงานเพื่อนำผลมาวิเคราะห์การสั่งซื้อของลูกค้า และรวมถึงความสามารถในการออก Invoice, Credit Notes, Sales returns และจะทำการส่งรายการไปตั้งหนี้ และลดหนี้ในระบบลูกหนี้ และ Update จำนวนสินค้า, ราคา, ต้นทุน และประวัติต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ

 

- Purchase Order (P/O) เป็นระบบที่ช่วยงานด้านการจัดซื้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้านการบริหารจัดซื้อ ให้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยระบบสามารถทำการออกใบขอซื้อ (Requisitions/PR), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) , ใบรับสินค้า (Receipt) , ใบส่งคืนสินค้า (Return) และใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ (Debit/Credit Note) โดยทั้งหมดของระบบการจัดซื้อจะเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

 

 

- Inventory Control (I/C) เป็นระบบที่ดูแลและควบคุมการทำงานของคลังสินค้า ซึ่งสามารถควบคุมทั้งในด้านของสินค้า, วัตถุดิบ, อะไหล่, วัสดุสิ้นเปลืองอุปกณ์ต่างๆ โดยจะทำการเก็บรายละเอียดและบันทึกในระบบ Perpetual ที่จะบันทึกต้นทุนทันทีที่มีการเบิก-จ่าย รวมทั้งรายการปรับปรุงสินค้า (Adjustment) เมื่อมีการทำการประมวลผล (Run Day End Processing)

นอกจากนี้ Sage 300 (Accpac) ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบบาร์โค้ด (Barcode System) โดยทั่วไปการเดินข้อมูลของการบันทึกสินค้ารับเข้า และส่งออกสินค้าที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าของ ไม่ได้เป็นการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดความล่าช้าแลไม่มีประสิทธิภาพ

Sage 300 (Accpac) จึงได้เพิ่มโซลูชั่นระบบบาร์โค้ด (Barcode System) โดยเชื่อมต่อกับAutoSimply Barcode ที่เป็นระบบบาร์โค้ดที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ Sage 300 (Accpac)  ได้ง่ายเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งหมดให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 

3. ส่วนการเงินและการบัญชี

ส่วนการเงินและการบัญชี ของ Sage 300 เป็นส่วนที่ช่วยในการเก็บบันทึกและเก็บข้อมูลทางเงิน รวมถึงการควบคุมด้านหนี้สิน รายละเอียดต่างๆของเจ้าหนี้ และการดูแลและควบคุมรายการต่างๆของลูกค้าและการจัดทำรายงาน โดยในส่วนนี้สามารถแบ่งการทำงานได้ ดังนี้

- General Ledger (G/L) เป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล และรายงานทางการเงิน สามารถSetup G/L ให้เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจได้  

- Account Payable System (A/P) เป็นระบบสำหรับการควบคุมเกี่ยวกับด้านหนี้สินและกำหนดรายละเอียดของเจ้าหนี้ รวมถึงสามารถรายละเอียดการบันทึกบัญชี และรายละเอียดของรายการต่างๆ

- Account Receivable System (A/R) เป็นระบบที่ควบคุมและดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกค้าและสามารถจัดทำรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการ หรือรูปแบบของธุรกิจได้

อีกหนึ่งโซลูชั่นของ Sage 300 (Accpac) ที่สามารถเข้ามาช่วยให้การทำงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจได้ คือ Sage Intelligence โดย Sage Intelligence นั้นเป็นเครื่องมือ สำหรับการทำ Business Intelligence (BI) โดยเฉพาะที่สามารถดึงข้อมูลในระบบ Sage 300 ERP มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Report รองรับทั้งในด้าน Financial Report สำหรับทางด้านบัญชี, Dashboard สำหรับการมองภาพรวม และ Crystal Report สำหรับฝั่ง Procurement, Sales และ Inventory 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Sage 300 Modules : 

http://www.fmsconsult.com/th/newsevent/knowledge/erp/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-modules-%E0%B9%83%E0%B8%99-sage-300.html 

Barcode System :

http://www.fmsconsult.com/th/solutions/barcode-system.html 

 

ติดต่อ: โทร 02 274 4070 

หรือที่ E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.