ERP (Enterprise Resource Planning)

ระบบการทำงานของ Sage X3 ERP

 

What is Sage X3 ?

Sage X3 คืออะไร ?


 

Sage X3 เป็นอีกหนึ่ง ERP Software ในกลุ่มของ Sage โดย Sage X3 นั้นเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่ง Sage X3 ได้รับความนิยมและมีการใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก โดยได้ถูกออกแบบการทำงานมาในรูปแบบ Dimensions Accounting ที่ทำให้สามารถกำหนดโครงสร้างทางบัญชีได้เป็นลำดับชั้น ทำให้ Sage X3 จึงเป็น Solution ที่ช่วยบริหารกระบวนการทางธุรกิจ การทำรายรับ – รายจ่าย และการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม

 

Sage X3 มีรูปแบบการทำงานในรูปแบบของ Web Based ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Sage X3 ผ่านทาง Web Browser ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งการทำงานรูปแบบ Web Based ของ Sage X3 นั้น ใช้ต้นทุนในการจัดเตรียมทรัพยากรที่ต่ำกว่าระบบ ERP ทั่วไป เพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

 

Sage X3 สามารถช่วยบริหารกระบวนการทางธุรกิจ การทำรายรับ รายจ่าย และการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ร่วมถึงสามารถจัดการกับกิจกรรมที่หลากหลายของธุรกิจ อาทิ ระบบอุตสาหกรรม การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้า การเงินการบัญชี และลูกค้าสัมพันธ์ โดยสามารถแบ่งการทำงานของ  Sage X3 ได้ 3 การทำงานหลัก คือ

 

1. Financial Management 

Financial Management ของ  Sage X3 เป็นระบบที่ช่วยจัดการงานด้านการเงินและการบัญชี สามารถควบคุมกำไรให้กับองค์กร การติดตามสินทรัพย์ต่างๆขององค์กร และสามารถออกรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Budgets & Accounting – Sage X3

การทำงานที่ครอบคลุมการบัญชี การเงิน ต้นทุน งบประมาณ สินทรัพย์ต่างๆ ที่สามารถควบคุมกำไรให้กับองค์กร และสามารถจัดการ การถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- Fixed Assets – Sage X3

สามารถช่วยติดตามสินทรัพย์ถาวรขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณค่าเสื่อมราคา การปิดงบ และรวมถึงการแสดงรายงานทางการเงินที่ช่วยให้เห็นถึงภาพรวมของการบัญชี

  

- Financial Reporting – Sage X3

การทำรายงานทางด้านการเงินและการบัญชี ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ได้อย่างReal-time

 

 

2. Supply Chain Management 

Supply Chain Management ของ  Sage X3 เป็นระบบที่ช่วยในด้านของการจัดซื้อ ด้านการขาย ด้านการจัดการสินค้าคงคลังและรวมถึงด้วนการบริการลูกค้า ที่สามารถช่วยในการติดตามสินค้าคงคลัง กำหนดราคาสินค้า และการประสานงานกับลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

- Purchasing – Sage X3

การทำงานที่ช่วยในด้านของการจัดซื้อตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสุดท้าย ที่สามารถช่วยในการวางแผนการจัดซื้อ รวมถึงการออกใบสั่งซื้อและคำสั่งซื้อ

- Inventory Management – Sage X3

ช่วยติดตามความต้องการและการทำงานภายในคลังสินค้าได้อย่าง Real-time ทั้งในเรื่องของ การเคลื่อนไวของสต๊อคสินค้า การควบคุมคุณภาพของสินค้า การติดตามการนำเข้าและส่งออกของสินค้า รวมถึงสามารถงานผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

- Sales Management – Sage X3

ความสามารถในการกำหนด ราคาและส่วนลด การจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า รวมถึงการจัดการขั้นตอนต่างๆของงานด้านการขาย อาทิ การออกใบเสนอราคาและสัญญาการขาย การจัดการคำสั่งซื้อ เป็นต้น

- Customer Service – Sage X3

ช่วยประสานงานด้านการบริการให้กับลูกค้า และเก็บรวบรวมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อาทิ การขาย สินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การเงิน และการผลิต ไว้ในที่เดียวกันในระบบ ERP เพื่อให้ทราบและเข้าใจในรายละเอียดของลูกค้า

 

3. Production Management 

Production Management ของ  Sage X3 คือระบบที่ช่วยจัดการงานด้านการผลิต ตั้งแต่ด้านการวางแผนการผลิต การรักษามาตรฐานคุณภาพ การติดตามงานการผลิต และรวมถึงความสามารถในการจัดการโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

- BOM Planning – Sage X3

ความสามารถในการจัดการ BOMs (Bill of materials) ได้ทั้งในรูปแบบ Single BOMs และ Multi-Levels BOMs รวมถึงสามารถจัดการกับรายการวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการบำรุงรักษาวัสดุจำนวนมาก

- Quality Control – Sage X3

เครื่องมือของ Sage X3 ที่สามารถกำหนด Workflow ที่จำเป็นสำหรับการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด อาทิ การตรวจสอบวันที่หมดอายุของสินค้า การจัดการกับ Serial number การสร้างและบันทึกการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบเชิงรุกผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

- Shop floor Control – Sage X3

ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามงานการผลิต ช่วยในการวางแผนการจัดตารางเวลา และการคิดต้นทุนของการผลิตที่ดีขึ้น

- Project management – Sage X3

ความสามารถในการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการจัดการด้านคำสั่งซื้อ การรับประกันและการบริการ รวมถึงการวางแผนทางด้านการตลาด

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3cmhKBg 

ติดต่อ: โทร 02 274 4070 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.