ERP (Enterprise Resource Planning)

รองรับการรวมบัญชี G/L (Consolidations)

ระบบการรวมบัญชี G/L ของโปรแกรม Sage ERP Accpac มีความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ต้องการเครื่องมือที่มีความซับซ้อน เพื่อรวมบัญชีแยกประเภททั่วไปจำนวนหลายบัญชีไว้ด้วยกัน ระบบการรวมบัญชี G/L สามารถกำหนดระดับของรายละเอียดของรายการทางการค้าที่จะนำเข้ามารวมกัน สามารถทำการตรวจสอบบัญชีได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน ระบบการรวมบัญชี G/L ออกแบบขึ้น เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังสถานที่อื่นๆ ได้โดยง่าย เพื่อทำให้บริษัทในเครือ และบริษัทแม่สามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน

ดูบทความ Sage ERP Accpac รองรับการทำงานหลายบริษัทและบริหารการดำเนินงานธุรกิจทั่วโลก