ERP (Enterprise Resource Planning)

รองรับการปฏิบัติงานหลายภาษาและการสนับสนุนเชิงท้องถิ่น

เมื่อดำเนินกิจการในแต่ละประเทศ คุณต้องการ ERP Software ที่ รองรับภาษาท้องถิ่น และมาตรฐานการบัญชีของประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และระบบการจัดเก็บภาษี โปรแกรม Sage ERP Accpac สามารถในการรองรับภาษา 5 ภาษาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดภาษาของซอฟต์แวร์สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งตัวย่อและภาษาจีนตัวเต็ม นอกจากนี้เนื่องจากความยืดหยุ่นในการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ คุณจึงสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น ภาษี และกฎระเบียบทางบัญชีของประเทศนั้นๆ ได้ผ่านการตั้งค่า และรูปแบบเริ่มต้น เมื่อมาถึงขั้นตอนการรายงานทางการเงิน บริษัทข้ามชาติจะต้องการหรือบริหารจัดการบัญชี และเจ้าหนี้ ตลอดจนชำระภาษีในสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วยการใช้มาตราฐานการบัญชีของประเทศที่ทำธุรกิจ พร้อมๆกันข้อมูลทางการเงินจากบริษัทในเครือต้องรวมอยู่ในการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปในหน่วยเงินตรา และมาตราฐานการบัญชีของสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปต้องกระทบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย คุณสมบัติเหล่านี้ Sage ERP Accpac สามารถในการรองรับการทำธุรกรรมในหลายประเทศ และ ระบบการใช้งานหลายสกุลเงิน (Multicurrency) คุณจะสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานสกุลเงินระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย ด้วย ERP Software จาก Sage Accpac

ดูบทความ Sage ERP Accpac รองรับการทำงานหลายบริษัทและบริหารการดำเนินงานธุรกิจทั่วโลก