ERP (Enterprise Resource Planning)

Sage 300 ERP Your ERP Software Total Solution

ในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กร ล้วนแต่จำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อให้องค์กรของคุณเป็นที่หนึ่งในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจ

และด้วยการออกแบบ และพัฒนาระบบ ERP ในรูปแบบ ERP Software ของโปรแกรม Sage 300 ERP คุณจะพบธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม่ ด้วยการรองรับระบบเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย โดยคุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน และฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายที่มากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ อีกทั้งมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานหลายภาษาตลอดจนสามารถทำรายการในสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินหลักได้ จึงทำให้คุณสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับคู่ค้าที่อยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลกได้สะดวกมากขึ้น

ERP Software Total Solution