Sage 300 ERP Version 2014

System Manager
Highlights :
Sage 300 ERP Portal มีคุณสมบัติและประโยชน์ดังนี้
-รองรับการเข้าไปใช้งาน Sage 300 ERP ด้วยรูปแบบ Browser ซึ่งเป็นรูปแบบของเทคโนโลยี Web 2.0 ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการเข้าไปใช้งานของ user เช่น Tasks Bar , Reports Bar สามารถสร้าง Customized Shortcuts สำหรับหน้าจอที่ user เข้าไปใช้งานเป็นประจำ เพื่อให้การเข้าถึงหน้าจอได้เร็วขึ้น
 -Sanapshots Feature แสดงรูปแบบ Graphic ที่ Homepage ของผู้ใช้ และคลิก Drilldown เพื่อดูรายละเอียดได้ทันทีจาก Graphic
-Inquiry/Query Feature เป็นเครื่องมือเพื่อการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเรียกพิมพ์รายงาน และผู้ใช้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไข (Filter) การเรียกดูหรือค้นหาได้เอง ตามต้องการ เช่นการ sort , sum ,select
▪ กำหนดสิทธิในการเช็คระบบและหัวข้อทำงานเป็นกลุ่มๆ ตามความรับผิดชอบได้ง่าย และสำหรับกลุ่มที่ต้องการดู Snapshot , Inquiry สามารถกำหนดสิทธิให้กับกลุ่ม ที่ต้องการดูได้
▪ มี Dashboard ที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ โดยจะแสดงข้อมูลในรูป Charts Graphs Gauges เพื่อเป็นเครื่องมือวัด KPI ขององค์กร
▪ รูปแบบการเขียนรายงานหรือ application เพิ่มเติมรองรับ common language เช่น HTML, Ajax, and Google web tool-kit.
▪ Fiscal Calendar ที่สามารถเลือก lock period ได้ตาม module และ module เดียวกันยังสามารถเลือก lock ตาม period
ได้ด้วย
▪ บันทึก, เขียนและทำงานกับ VBA Macros เพื่อช่วยให้งานที่ซับซ้อน ทำได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น การทำ Day End ทุกเที่ยงคืน การพิมพ์ รายงาน
▪ Customize desktop ให้เหมาะสมกับธุรกิจและ Desktop ของแต่ละ user
▪ ซ่อนหรือย้าย Field ที่หน้าจอการทำงานของแต่ละ User ให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน
▪ มีระบบ Check data integrity แต่ละโปรแกรมย่อย
▪ กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละระบบย่อยได้ตามหน้าที่งานได้ไม่จำกัดระดับ
▪ ทำตารางให้ระบบประมวลผลรายการซ้ำๆ ได้ (Recurring) เพื่อลดการบันทึกรายการในโปรแกรม AP,AR,GL โดยจัดทำเป็นรายวัน, รายสัปดาห์,รายเดือนหรือรายปีก็ได้
▪ จัดทำตารางเดือนให้งาน (Reminder List) แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ก่อนรายการถึงกำหนดได้
▪ เมื่อสั่งพิมพ์ทางหน้าจอ (Preview) สามารถค้นหา Text ได้ในรายงานนั้นๆ
▪ Setup Wizard เมื่อสร้างบริษัทใหม่ สามารถใช้ Setup Wizard สร้างข้อมูลชุดใหม่ และเลือกใช้ชุดรหัสบัญชีตามประเภทอุตสาหกรรมได้
▪ มีเครื่องมือในการ Backup / Restore ข้อมูลตามสิทธิ์ของ User
▪ มีเครื่องมือในการ Clear ฐานข้อมูลในอดีตที่ไม่ต้องการจัดเก็บ ตามเงื่อนไขวันที่
▪ สามารถปรับแต่งหน้าจอการทำงานตามความเหมาะสมของแต่ละ User
▪ สามารถเพิ่ม Object บนหน้าจอการทำงาน ได้แก่ Folder, Marco, Report, Program
 
General Ledger
Highlights :
▪ รหัสบัญชีกำหนดได้สูงสุด 45 หลัก
▪ มีรหัสบัญชีคุมและย่อย (rollup accounts) เพื่อเชื่อมโยงรหัสบัญชีเข้าด้วยกัน เพื่อพิมพ์งบแบบ summary และ details ได้ง่าย ไม่ต้องทำรายงานเพิ่มเติม
▪ มีส่วนย่อยๆของรหัสบัญชี (GL Segment) ได้สูงสุด 10 ส่วน เพื่อวิเคราะห์งบแยกสาขากลุ่มผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆได้ง่าย **
▪ Account Group feature เพื่อจัดกลุ่มในการทำรายงานงบการเงิน ช่วยให้การเขียนงบการเงิน ง่ายขึ้น และเมื่อไม่กระทบรายงานเมื่อมีการแก้ไขโครงสร้างรหัสบัญชีหรือเพิ่มรหัสบัญชี
▪ มีระบบการเปลี่ยนรหัสบัญชี (Account Code Change) **
▪ กำหนดสิทธิการเข้าถึงรหัสบัญชีของผู้ใช้งานได้ (GL Security) **
▪ สามารถเพิ่มกลุ่มบัญชี (Account Groups) ได้ตามต้องการของแต่ละองค์กร
▪ สามารถให้ระบบสร้างรหัสบัญชีที่ย่อยตามแผนก หรือสาขาได้อัตโนมัติ
▪ เลือกให้ auto post รายการที่ส่งมาจากโปรแกรมต้นทางได้ เพื่อวิเคราะห์งบการเงินได้แบบ online
▪ เลือกวิธีแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามมาตรฐานการบัญชีสากล
▪ จัดเก็บงบการเงินและประวัติของรหัสบัญชีได้สงสด 99 ปี**
▪ กำหนดและเลือกใช้ Optional Fieldsที่รหัสบัญชี และรายการบัญชีได้ไม่จำกัด
▪ ระบุรหัสบัญชีที่ต้องการหยุดใช้แต่ประวัติของข้อมูลยังเก็บอยู่
▪ มีระบบป้องกันการบันทึกรายการ, แก้ไข, พิมพ์ หรือ Post ได้ตามที่ต้องการ
▪ สามารถทดลอง Post (Provisional post) เพื่อจัดทำร่างงบการเงินก่อน Post จริง
▪ สามารถ lock งวดบัญชี เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลในงวดที่ปดิ บัญชีแล้ว
▪ สามารถบันทึกรายการซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นทุกเดือน (Recurring) ได้โดยอัตโนมัติเพื่อลดการบันทึกรายการ และให้ระบบเตือนผู้ทำงานได้
▪ สามารถกลับรายการบัญชี (Reverse) ได้อัตโนมัติในงวดถัดไป
▪ สามารถเก็บจำนวนหน่วย นอกเหนือจากเก็บจำนวนเงินในรหัสบัญชีที่กำหนดไว้
▪ Post รายการไปปีก่อนๆ ปีใดก็ได้ เช่นกรณีงบ Audit และสามารถแยกประเภทรายการที่ปดิ บัญชีสิ้นปีปกติออกจากรายการปรับปรงุ เนื่องจากงบ Audit
▪ สร้าง Budget ได้ 5 ชุดแตกต่างกันและมีรูปแบบของ Budget ที่โปรแกรมให้เลือกใช้ 7 แบบ **
▪ สามารถกำหนดรายการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องได้
▪ สามารถกำหนดบัญชีคุมกับSubledger ให้ตรงกัน
▪ จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบแบบรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือแบบอื่นๆได้ไม่จำกัดจำนวนคอลัมน์ โดยใช้ Microsoft Excel ในการจัดทำรายงาน
▪ สามารถ Drill-down และ track รายการกลับไปที่ต้นทาง เพื่อดูรายการที่บันทึกโปรแกรมการขาย การซื้อ การรับชำระหนี้ และอื่นๆ
▪ Integrate กับชุด Microsoft Office เช่น Access เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล,ใช้ Power Point เพื่อ Presentation และใช้ Excel ทำงบการเงิน
▪ มีรายงานงบการเงินแบบมาตรฐานถึง 10 รูปแบบ
▪ ส่งรายงานการเงินทาง E-mail ได้
▪ เรียกดูข้อมูลของแต่ละสาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์ (GL Segment)
▪ อ้างอิงสูตรการเขียนจาก Worksheet อื่นได้
▪ สามารถ drill down ข้อมูลได้จากรายงานงบการเงิน
Accounts Receivable
Highlights :
▪ Snapshot feature
- สามารถเรียกดูรายงานแบบ snapshot บน Sage 300 ERP portalโดยมี 2 รายงาน คือ Aged Receivable และ Days Receivable Outstandingแสดงเป็น Graphic ที่ Homepage ของผู้ใช้ และคลิก Drilldown เพื่อดูรายละเอียดได้ทันที
▪ Inquiry/Query Feature เพื่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเรียกพิมพ์รายงาน โดยจากหน้าจอ Query สามารถพิมพ์เป็นรูปแบบรายงานหรือ Export ได้ และผู้ใช้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไข (Filter) การเรียกดูหรือค้นหาได้เอง
▪ รหัสลูกค้าได้สูงสุด 12 หลัก ได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และสัญญลักษณ์
▪ มีระบบการเปลี่ยนรหัสลูกค้า (Customer Code Change) **
▪ กำหนดประเภทลูกค้า (Customer Group) เพื่อพิมพ์รายงานวิเคราะห์ได้ตามต้องการ
▪ กำหนดกลุ่มลูกค้า (National Accounts) จัดกลุ่มบริษัทในเครือและสำนักงานใหญ่ชำระเงินจากสำนักงานใหญ่ และใช้วงเงินเครดิตร่วมกัน
▪ ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) ที่โปรแกรมการขายได้อัตโนมัติ โดยจะรวมรายการระหว่างการทำงาน เพื่อให้ได้วงเงินที่เป็นปัจจุบันเสมอ
▪ Import รหัสลูกค้า รายการตั้งหนี้จากระบบงานอื่นๆเช่น AS400, SAP ได้ง่าย
▪ กำหนดและเลือกใช้ Optional Fieldsที่รหัสลูกค้า และรายการได้ไม่จำกัด เพื่อวิเคราะห์รายงานที่แตกต่างกัน
▪ กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าได้หลายรูปแบบ และหลายงวด
▪ กำหนดสถานที่ส่งของของแต่ละลูกค้าได้ไม่จำกัด (Ship To Location)
▪ กำหนดคลังสินค้าเฉพาะของแต่ละลูกค้าได้ (Inventory Location)
▪ เลือกให้ระบบเตือน หรือห้ามทำงาน เมื่อบันทึกเลขที่ PO ซ้ำกัน
▪ บันทึกประเภทของภาษีขายที่แตกต่างกัน ในขณะตั้งหนี้ได้
▪ บันทึกรายการขายอื่นๆ เช่นขายเศษวัสดุ และพิมพ์ใบกำกับภาษีได้
▪ พิมพ์ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ตามแบบฟอร์มของบริษัทได้
▪ บันทึกรายการขายซ้ำๆได้ เช่นรายได้ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น โดยตั้งเวลาและให้ระบบเตือนเมื่อถึงกำหนด
▪ เชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรมต้นทุนงานสั่งทำ (Project & Job Costing)
▪ รองรับการบันทึกรายการขายต่างประเทศ โดยไม่จำกัดสกุลเงิน (Multicurrency)
▪ เลือกวิธีแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามมาตรฐานการบัญชีสากล
▪ ส่งข้อมูลภาษีขายไปยังรายงานภาษีขาย (sales VAT report)
▪ ดูข้อมูลลูกค้าได้จากหน้าจอเดียว ได้แก่ รายการหนี้คงค้าง เช็คที่รับแล้วอายุลูกหนี้ และรายการต้นทาง (drill down)
▪ พิมพ์รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้มากมาย ได้แก่
- ใบวางบิลลูกค้า - ป้ายผนึกชื่อลูกค้า (Labels)
- ใบเสร็จรับเงินลูกค้า - จดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ (Statements)
- จดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ (Statements) - จดหมายแจ้งหนี้ลูกหนี้ (Letter)
▪ พิมพ์รายงานเพื่อการวิเคราะห์ลูกค้า โดยพิมพ์เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ
- การ์ดลูกหนี้รายตัว
- การจัดอายุลูกหนี้ (Aging report)
- Cash flow report
▪ ประมวลผลลูกหนี้คงค้าง ยอดชำระเงิน ในรูปของกราฟ หรือ Dashboard เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
ได้อย่างทันเวลา


อ่านตอนต่อไปได้ที่ Sage 300 ERP Feature Thai (2)