UPCOMING EVENT

Surviving Tools after COVID-19 - Cloud ERP - SAP Business One for Food & Agriculture Business

 

 

 

 

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในหัวข้อ

Surviving Tools after COVID-19 - Cloud ERP - SAP Business One for Food & Agriculture Business

จัดการ และวางแผนทรัพยากรในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของท่าน

ให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมการทำงานทุกภาคส่วน

เพื่อลดต้นทุน ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในทุกกระบวนการการทำงาน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.

 

 

Online registration is no longer available for this event.

งานสัมมนานี้ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ