UPCOMING EVENT

FMS C.A.R.E Day of May Creating Process Automation with Barcode System การเชื่อมต่อข้อมูลคลังสินค้ากับ Sage 300 ERP

 

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในหัวข้อ

FMS C.A.R.E Day of May “Creating Process Automation with Barcode System”

การเชื่อมต่อข้อมูลคลังสินค้ากับ Sage 300 ERP

เชื่อมต่อข้อมูลการทำงานในส่วน Warehouse เข้ากับ Sage 300

เพื่อให้ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ด 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.

 

 

Online registration is no longer available for this event.

งานสัมมนานี้ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ