Sage 300 ERP Feature Thai

Accounts Payable
Highlights :
▪ Snapshot feature
- สามารถเรียกดูรายงานแบบ snapshot บน Sage 300 ERP portalโดยมี 2 รายงาน คือ Aged Payable และ Days Payable Outstandingแสดงเป็น Graphic ที่ Homepage ของผู้ใช้ และคลิก Drilldown เพื่อดูรายละเอียดได้ทันที
▪ Inquiry/Query Feature เพื่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเรียกพิมพ์รายงาน โดยจากหน้าจอ Queryสามารถพิมพ์เป็นรูปแบบรายงานหรือ Export ได้และผู้ใช้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไข (Filter) การเรียกดูหรือค้นหาได้เอง
▪ รหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุด 12 หลัก ได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และสัญญลักษณ์
▪ มีระบบการเปลี่ยนรหัสเจ้าหนี้ (Vendor Code Change) **
▪ กำหนดประเภทเจ้าหนี้ (Vendor Group) เพื่อพิมพ์รายงานวิเคราะห์ได้ตามต้องการ
▪ Import รหัสเจ้าหนี้ รายการตั้งหนี้จากระบบงานอื่นๆ เช่น AS400, SAP ได้ง่าย
▪ กำหนดและเลือกใช้ Optional Fieldsที่รหัสเจ้าหนี้ และรายการได้ไม่จำกัดเพื่อการวิเคราะห์รายงานที่แตกต่างกัน
▪ ตรวจสอบเลขที่ invoice ซ้ำของเจ้าหนี้รายนั้นๆในขณะบันทึกตั้งหนี้ได้
▪ กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเจ้าหนี้ได้หลายรูปแบบ และหลายงวด
▪ พิมพ์เช็ค ใบสำคัญจ่ายเช็ค หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่าย
▪ บันทึกประเภทของภาษีซื้อที่แตกต่างกันในขณะตั้งหนี้ได้ เช่น Vat include หรือ exclude
▪ Invoice 1 ฉบับ บันทึกค่าใช้จ่ายได้หลายรหัสบัญชี
▪ บันทึกรายการซื้อซ้ำๆได้ เช่นค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ เป็นต้น โดยตั้งเวลาและให้ระบบเตือนเมื่อถึงกำหนด
▪ บันทึกจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepayment) ได้ แล้ว apply กับ invoice ในภายหลังได้
▪ มีระบบป้องกันและรักษาข้อมูลที่ดี เช่น ไม่สามารถลบรหัสเจ้าหนี้ที่มีข้อมูลในระบบได้
▪ ให้ระบบควบคุม invoice ที่ไม่ต้องการให้ทำจ่ายได้
▪ ตรวจสอบประวัติการซื้อในขณะทำจ่ายเงินได้
▪ เชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรมต้นทุนงานสั่งทำ (Project & Job Costing)
▪ รองรับการบันทึกรายการซื้อต่างประเทศ โดยไม่จำกัดสกุลเงิน (Multicurrency)
▪ เลือกวิธีแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามมาตรฐานการบัญชีสากล
▪ ส่งข้อมูลภาษีซื้อไปยังรายงานภาษีซื้อ (Purchase VAT Report)
▪ ดูข้อมูลเจ้าหนี้ได้จากหน้าจอเดียว ได้แก่ รายการหนี้คงค้าง เช็คที่จ่ายแล้วอายุเจ้าหนี้ และรายการต้นทาง (drill down)
▪ พิมพ์รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าได้มากมาย ได้แก่
- ใบรับวางบิลเจ้าหนี้ - ป้ายผนึกชื่อเจ้าหนี้ (Labels)
- จดหมายยืนยันยอดเจ้าหนี้ (Statements) - จดหมายแจ้งหนี้เจ้าหนี้ (Letter)
▪ พิมพ์รายงานเพื่อการวิเคราะห์เจ้าหนี้การค้า โดยพิมพ์เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ
- การ์ดเจ้าหนี้รายตัว
- การจัดอายุเจ้าหนี้ (Aging report)
- Cash flow report
▪ เลือกให้ auto post รายการที่ส่งมาจากโปรแกรมต้นทางได้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ online
▪ ประมวลผลเจ้าหนี้คงค้าง ยอดชำระเงิน ในรูปของกราฟ หรือ Dashboard เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทันเวลา
 
Inventory Control Order Entry
Highlights :
▪ Inquiry/Query Feature เพื่อสอบถามและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทีสะดวกและรวดเร็วกว่าการเรียกพิมพ์รายงาน โดยจากหน้าจอ Query สามารถพิมพ์เป็นรูปแบบรายงานหรือ Export ได้ และผู้ใช้ยังสามารถกำหนดเงือนไข (Filter) การเรียกดูหรือค้นหาได้เอง
▪ รหัสสินค้าได้สูงสุด 24 หลัก ได้ทังตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ อื่น เช่น - / \ * . [ ] #
▪ มีส่วนย่อยๆของรหัสสินค้า (IC Segment) ได้สูงสุด 10 ส่วน เพื่อวิเคราะห์หรือพิมพ์รายงานแบ่งแยกตามกลุ่มสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ **
▪ รองรับการใช้ bar code ของสินค้าโดยสามารถเก็บเป็น UPC codes, ISBN numbers
▪ รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ที่มีรหัสสินค้าไม่เหมือนกัน โดยใช้ Item Mapping
▪ มีทศนิยมของ Quantity ได้ 4 ตำแหน่ง และ Amount ได้ 6 ตำแหน่ง
▪ มีหน่วยนับของสินค้าได้มากกว่า 1 หน่วย ทั้งการซื้อ ขาย และเก็บ Stock ที่แตกต่างกันได้
▪ มีการกำหนดหน่วยนับของสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
▪ กำหนดและเลือกใช้ Optional Fieldsที่รหัสสินค้า และรายการได้ไม่จำกัดเพื่อการวิเคราะห์รายงานที่แตกต่างกัน
▪ มี Serial number เพื่อ track สินค้าประเภท Eletronic Parts โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมSerialized Inventory
▪ มีระบบการเปลี่ยนรหัสสินค้า (Inventory Code Change) **
▪ บันทึกรายละเอียดสินค้าได้ 250 ตัวอักษร และแสดงได้ที่ Invoice, Purchase Order
▪ กำหนดจุด Minimum / Maximum Stock เพื่อสั่งซื้อสิ้นคา และรายงานวิเคราะห์
▪ กำหนดรหัส supplier ของสินค้าเพื่อบันทึกราคาสั่งซื้อ ได้ถึง 9 ราย
▪ มี Bill Of Material ของสินค้าได้มากกว่า 1 level เพื่อจัดชุดขายหรือเบิกสินค้าไปผลิต **
▪ สามารถรับสินค้าที่เป็น Non stock เพื่อทำรายการรับสินค้าที่ PO แต่ไม่เก็บ stock
▪ มีวิธีคำนวณต้นทุนได้ 6 วิธี : FIFO, LIFO, Moving Average, Standard Cost, Most Recent Cost และ User-defined
▪ มี Item Wizard ช่วยให้ง่ายต่อการสร้างรหัสสินค้าใหม่ และการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น ราคาต้นทุน, ราคาขาย, Barcode, Reorder points, BOM ทำได้พร้อมๆกัน
▪ กำหนดราคาขาย (Price List) เป็นหน่วยเดี่ยว หรือหลายหน่วยได้
▪ กำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของการใช้ Price List ได้
▪ มีการตรวจสอบราคาขาย จากเช็คจากราคาขาย หรือกำไรขั้นต้น แยกตามพนักงานได้
▪ กำหนดส่วนลด หรือส่วนเพิ่มใน Price List เป็นจำนวนเงิน หรือ % ได้
▪ จัดเก็บต้นทุนสินค้าแยกตามคลังสินค้า
▪ ให้ระบบคำนวณต้นทุนได้แบบ online และส่งรายการไปโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้แบบ online
▪ บันทึกการเบิกใช้สินค้าภายในองค์กร (Internal Usage) และใส่รหัสค่าใช้จ่ายที่หน้าจอได้
▪ แสดงต้นทุนต่อหน่วยขณะทำรายการปรับปรุง Stock
▪ เก็บ Lot ของสินค้าแบบ FIFO หรือ LIFO ได้ไม่จำกัด
▪ บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของสินค้า เช่นค่า Freight ค่าอากร หรือค่าขนส่งระหว่างคลัง
▪ สามารถเรียกดูข้อมูลโดย Drilldown จาก GL มายัง IC ได้
▪ เรียกดูสินค้าที่ยังไม่ได้รับ (Qty. on PO) ที่จองไว้แต่ยังไม่ส่งของให้ลูกค้า (Qty. committed) หรือสินค้าทีทำ order แต่ยังไม่ส่งของ (Qty. on Sales Order) และต่อไปทีเอกสารต้นทางได้
▪ เรียกดูสินค้าทีถูกนำไปใช้ในการทำ BOM ชุดใดบ้าง ( BOM Component Usage)
▪ มีรายงานเพื่อการบริหารสินค้าคงเหลือ เช่น Item Valuation, Reorder Report , Overstocked Items, Slow-Moving Items, กระดาษทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือ,Stock Movement Report, Aged Inventory Report
▪ ทำงานบน Web-based และแปลงข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ได้ โดยใช้การ Import
▪ แสดงสินค้าคงเหลือ/ต้นทุน/สินค้าทดแทน ขณะออกบิลขายหรือสั่งซื้อ
▪ รองรับการบันทึกรายการแบบ Multicurrency
▪ เชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรมต้นทุนงานสั่งทำ (Project & Job Costing)
Order Entry
Highlights :
▪ เชื่อมโยงกับ Sage CRM และค้นหาข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกหนี้ได้ที Sage CRM โดยทีไม่ consume users
▪ จัดทำ Quotation, Sales Orders, Future Orders, Standing Order
▪ มีเลขทีเอกสารเฉพาะของ Quotation, Order, Shipment, Invoice, Debit Note, Credit Note
▪ เลือกให้ทยอยส่งสินค้าและทำรายการค้างส่งได้ แยกตามลูกค้าได้
▪ เพิ่มลูกค้าใหม่ได้ทันทีเมื่อบันทึก Order และบันทึกรายละเอียดลูกค้าในโปรแกรมลูกหนี้ได้ภายหลัง
▪ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าได้เมื่อออก Invoice ในแต่ละครั้ง
▪ พิมพ์ Quote /Order/Picking slip/ใบกำกับภาษี/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ ได้ตามแบบฟอร์มขององค์กร โดยพิมพ์ทีละใบหรือต่อเนื่องได้ และเลือกเงื่อนไขการพิมพ์ซ้ำได้
▪ บันทึก Serial number เมื่อออก Order, Shipment, Invoice โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม Serialized Inventory
▪ เช็คราคาขายในช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด ตามที่กำหนดไว้ใน IC Price List
▪ กำหนดราคาขายตามสัญญา (Contract Price) และเลือกให้ใช้ราคาต่ำสุดได้
▪ กำหนดสิทธิในการแก้ไขราคาขาย หรือจะซ่อนราคาขายที่หน้าจอได้
▪ กำหนดใช้รหัสสินค้าตามลูกค้าเมื่อพิมพ์ Sales Order หรือ Invoice ได้ โดยกำหนดที่ IC
▪ ส่ง Quotation, Sales Order, Invoice, Credit Note, Debit Note ให้ลูกค้าได้ทาง emailโดยไมตอง attached file
▪ เลือกให้บันทึกจำนวนสินค้าที่จอง ( Committed  Stock) เมื่อออก Sales Order ได้
▪ ทำรายการขายผ่านทาง internet ได้ (Web based)
▪ กำหนดและเลือกใช้ Optional Fields ที่ Order, Shipment, Invoice, Credit Note , Debit Note เพื่อการวิเคราะห์รายงานที่แตกต่างกัน
▪ กำหนดวันที่หมดอายุของใบเสนอราคาได้
▪ ดูจำนวนสินค้าในมือ, ที่จองขาย และที่สั่งซื้อของแต่ละคลังสินค้าได้ก่อนออก Quotation , Sales Order, Shipment, Invoice และ drill down ไปที่เอกสารต้นทางได้ที่หน้าจอ
▪ ดูประวัติการขายตามลูกค้าหรือสินค้า ในขณะทำ Quotation, Order และ Invoices
▪ ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าได้ทั้งก่อนและในขณะทำ Sales Order, Invoiceโดยรวมรายการ order และ invoice ที่อยู่ระหว่างการทำงานเพื่อได้วงเงินที่ Update
▪ สามารถ Copy Order ของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันได้
▪ ราคาขายเลือกรวม Vat หรือไม่รวม Vat ได้
▪ เลือกขายรหัสสินค้าทดแทนได้กรณีที่สินค้าหลักไม่มีใน Stock
▪ บันทึกรายได้อื่นๆ เช่นค่าขนส่ง ค่าประกัน รวมอยู่ใน Invoice ค่าขายสินค้าได้
▪ เลือกให้เตือนเมื่อมีการออกใบลดหนี้ซ้ำ
▪ เลือกให้ส่งรายการขายไปโปรแกรมลูกหนี้ และ post รายการแบบอัตโนมัติได้ เพื่อให้ลูกหนี้ update เสมอ
▪ เลือกให้ส่งรายการขายไปโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และ post รายการแบบอัตโนมัติได้งบการเงิน update เสมอ
▪ ดู Order ทีค้างส่ง (Pending Shipment) ตามเวลาทีกำหนด และเจาะลึกไปเอกสารต้นทางได้
▪ เลือกกำหนดสิทธิของผู้ใช้ให้เห็นต้นทุนสินค้าเมื่อขาย
▪ กำหนดให้เห็นสินค้าเฉพาะที่ขาย โดยกำหนดที่ IC (Sellable Items)
▪ มีรายงานเพื่อวิเคราะห์ขาย เช่น Order Action, Aged Order, Invoice Action, Sales History
▪ คำนวณค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย หรือจากกำไรขั้นต้น
▪ กำหนด Template เพื่อให้การบันทึกข้อมูลใน Order, Invoice ได้ รวดเร็วขึ้น
▪ สามารถDrilldownข้อมูลจาก IC/AR/GL มายัง OE
▪ เก็บข้อมูลจากขายได้ถึง 99 ปี **
▪ เชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรมต้นทุนงานสั่งทำ (Project & Job Costing)

อ่านตอนต่อไปได้ที่ Sage 300 ERP Feature Thai (3)