ERP (Enterprise Resource Planning)

Project Management Software

การบริหารจัดการงานโครงการ (Project Management) หมายถึง การทำให้งานสามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายบรรลุผลตามข้อกำหนด (Requirement) ที่ตกลงกันตามสัญญาภายใต้เวลา และงบประมาณที่กำหนด

สิ่งที่มักพบเสมอในการทำงานโครงการแต่ละโครงการที่เป็น ปัญหา อุปสรรค ของการทำงาน มักจะเป็นเรื่อง

- วัตถุดิบ มาไม่ทันตามที่ตกลง ส่งของล่าช้า, ของผิด Spec เนื่องจากการสั่งซื้อไม่ชัดเจน

- คุม Cost แรงงานค่อนข้างยาก เนื่องจากการเบิกผลงานของผู้รับเหมาส่งมาล่าช้า, ข้อมูลต้นทุนค่าแรง ที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน เปรียบเทียบไม่ได้กับ % งานที่ทำเสร็จจริง Financial Suite

- ภาพรวมของงานทั้งโครงการไม่ชัดเจน ไม่ครบมากพอที่จะนำมาประเมิน หรือตัดสินใจกับความคืบหน้าของ Project

- ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ไม่มีการนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการโครงการกับงานปัจจุบัน และงานต่อไปที่จะทำ

- ขาดระบบที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการทำงานของโครงการในระหว่างทำ จนปิดงาน =>ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงงาน

ซึ่งการมีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการโครงการ Project Management Software ที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยลด / ขจัดปัญหาอุปสรรคข้างต้นได้

สำหรับโปรแกรม Sage 300 ERP (formerly Sage ERP Accpac) นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีระบบงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ อยู่ คือ Project & Job Costing โดยมีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

Project & Job Costing

- ใน 1 โครงการแบ่งระดับงานได้ 3 ระดับ คือ Contract, Project, Category เพื่อวิเคราะห์กำไรขาดทุน ของโครงการได้แบบภาพรวม และแบบละเอียด

- ทำประมาณการต้นทุนและยอดขายของงานโครงการ (Estimate) สำหรับ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ, ค่าแรง, ค่าผู้รับเหมา เครื่องมือ,โสหุ้ยการผลิต และอื่นๆ

- ทำงานเชื่อมโยงกับระบบ Stock, ระบบการจัดซื้อ , ระบบเจ้าหนี้ ,ระบบงานขาย , ระบบลูกหนี้ และ ระบบงานอื่นๆ ในรูปแบบของ Single Database ลดการทำงานซ้ำซ้อนของหน่วยงาน

- เรียกดูข้อมูลที่หน้าจอเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนจริง กับต้นทุนประมาณการ

- จัดทำรายงาน และ เรียกดูข้อมูล Original Estimate, Current Estimate และต้นทุนจริง ของแต่ละ โครงการได้ อย่างเป็นปัจจุบัน (real time)

ตามที่กล่าวข้างต้น Project Management Software ที่ดีจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ในการจัดการบริการต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงานโครงการ ซึ่งหากคุณสมบัติของ Software ตรงตามความต้องการก็จะช่วยลดปัญหาในส่วนที่ควบคุมไม่ได้ลงไปได้มาก ซึ่ง Project & Job Costing ของ Sage 300 ERP (formerly Sage ERP Accpac) เป็นทางเลือกหนึ่งของ Project Management Software ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ทำความเข้าใจได้เร็ว สอดคล้องกับ Business Process ของงานโครงการ ใช้เวลาในการขึ้นระบบสั้น ต้นทุนเหมาะสม ทำให้องค์กรได้ ROI ที่สูงสุดจากการลงทุน

โปรแกรมบริหารโครงการ Sage 300 ERP (Accpac)