ERP (Enterprise Resource Planning)

Manufacturing Software คืออะไร และ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ อุตสาหกรรมการผลิตหลัง Covid -19 จะเป็นอย่างไร

Manufacturing Software  เป็นโซลูชั่นการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมด้านการผลิต และรองรับเทคโนโลยีหลากหลาย ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ERP หรือ ERP Software ประกอบด้วย

1. Manufacturing Order (M/F) เป็นโซลูชั่นการผลิตที่ใช้งานง่ายสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เรียบง่าย แต่ทรงพลัง ช่วยให้กระบวนการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม Manufacturing Order, Work in Progress, Routing Cost Calculation , Material Consumption , Material Scrap, Item substitution , และ การปิด Order

2. Production Planning (P/P) โซลูชั่นการวางแผนการผลิต Schedule และ วัสดุที่ใช้ในการผลิต เพื่อวางแผน MPS และ MPR อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดการผลิต,  Bills of Material (BOM) , ข้อมูลการขาย สินค้าในคลัง  และ ข้อมูลการสั่งซื้อ 

3. Shop Floor Control (S/C) บันทึกรายละเอียดข้อมูลการผลิต ตั้งแต่ Material Issuance ไปจนเสร็จสิ้น กระบวนการผลิต โดยการจับเวลาในแต่ละกิจกรรม และ บันทึก Transaction ระหว่างการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อการวิเคราะห์ผลศักยภาพ 

3. Quality Control ควบคุมคุณภาพของสินค้ารับเข้า และสินค้าที่ผลิต Quality Control จะครอบคลุมการ Inspectation , Assign Tester, ติดตามผลลัพธ์ บันทึกเหตุผลการรับเข้า และ การ Reject สินค้า รวมไปถึงการ ย้ายสินค้าไปยัง Warehouse 

อุตสาหกรรมการผลิตหลัง Covid -19 จะเป็นอย่างไร 

COVID -19 สร้างความเปลี่ยนแปลงในการทำงานในส่วนงาน Manufacturing ทั้งเรื่อง การเว้นระยะห่าง ความเข้มงวดในเรื่องแรงงานต่างด้าว การนำดิจิตอล เทคโนโลยีมาใช้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน เพิ่มศักยภาพในการบริหาร บริหารจัดการเครื่องจักร และ คุณภาพของสินค้า 

McKinseys ได้ให้คำแนะนำ 4 หัวข้อหลัก เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนา Manufacturing Solution ประกอบกับระบบ ERP หรือ ERP Softwareให้สามารถผ่านวิกฤต นี้ได้ ได้แก่ 

1. Boosting employee safety and operational continuity

Digital technologies ช่วยให้พนักงานสามารถ ทำงานร่วมกัน ออนไลน์ สามารถทำงานจากที่บ้าน โดยผ่าน  contact- and location-tracing mobile apps และ videoconferencing applications

นอกจากนี้ ยังมี machine-vision algorithms เทคโนโลยีที่สามารถใส่เพื่อให้การทำงานเสมือนจริง เช่น VCR เพื่อให้เว้นระยะห่าง ในโรงงาน 

2. Improving productivity and performance management

การเก็บข้อมูลถูกเปลี่ยนจากการบันทึกเข้า Spreadsheet ด้วยปากกา เป็น การการเก็บ data collection แบบอัตโนมัติ ผ่าน sensors หรือ สร้างโปรแกรมผ่านเครื่องจักรprogrammable logic controllers (PLCs) เพื่อเก็บและแสดงผล ผ่าน dashboards 

Supervisors สามารถควบคุม การปฏิบัติงานของโรงงาน ออนไลน์ และอย่าง real time เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประชุม ปรับกลยุทธ์การทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้าทุกวัน เพิ่มศักยภาพการทำงาน ของฝ่ายผลิต และบริหารจัดการ โดยทุกอย่างสามารถทำจากข้างนอก (remotely) 

3. Increasing asset utilization and efficiency

Wearable technologies เช่น  แว่นตา Augmented-Reality สามารถช่วยให้พนักงานเข้ามาดูการทำงานของเครื่องจักร ผ่านเครื่อง ACR ลด Maintenance Downtime 

เช่นเดียวกับ  automated equipment-monitoring และprocess-control systems ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเครื่องจักร ลด cycle time, เพิ่ม Yield, Quality , และ Energy เหมาะกับอุตสาหกรรม Continuous Process ที่ต้องควบคุม process parameters 

4. Improved quality

นอกเหนือจากการพัฒนาการทำงานประจำวัน Digital Technology จะช่วยในเรื่อง ของ Quality Control ผ่าน  machine-vision algorithms ที่จะช่วยตรวจสอบ Quality Inspection & Quality Control ผ่าน predictive algorithms เพื่อช่วยในเรื่อง precisionของการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพิ่มจำนวนสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ทุกจุดการทำงาน  ผ่านโปรแกรม  barcode ไปยัง  RFID tracking และ  Blockchain

 

  

 

Planning 4.0 ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง 

พื้นฐานหลักของ ระบบ Manufacturing Solution  และ ระบบ Supply Chain คือการวางแผน ตั้งแต่การทำ Demand Forecasting, Supply Planning, Production Planning, Logistics Planning, และ Sales and Operations Planning (S&OP) ซึ่งแต่ละบริษัท ทำจากแต่ละส่วนงาน ทำให้ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้หากมี Centralized Platform ที่สามารถเชื่อมต่อ และดึงข้อมูลจากทุก Function และผู้เกี่ยงข้อง ภายในระบบ ERP หรือ ERP Software อาทิเช่น 

•  Factory  การวางแผนการผลิต จัด Scheduling และ วางแผนเครื่องจักร 

•  Planning & Control –จัดทำ Scenario เปรียบเทียบ Cost Benefits, Revenue, และ Risks ,

•  Order Management – จัดการเพื่อให้สินค้าส่งถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา 

 

 

ทั้งหมดนี้ สามารถทำได้ผ่าน ระบบ Manufacturing Solution ใน  ERP Software  – Enterprise Resource Planning เช่น SAP Business One, Sage 300 Manufacturing และ Sage X3 ซึ่งเลือกจากความต้องการขององค์กร ผนวกกับ Enterprise Data, Project Management และ ปัจจัย จาก Customers และ Suppliers  

 

สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาการวางระบบ Manufacturing Solution / MRP รวมถึงระบบ ERP สามารถติดต่อได้ที่ทีมงาน FMS – คุณวุฒิพร (เล็ก) 02-274-4070 

ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา  “Beyond ERP for Manufacturing Business : Sage 300 ERP”

ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น ผ่าน Microsoft Team 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://fmsconsult.com/en/news-event/seminar/upcoming-event/beyond-erp-for-manufacturing-business-sage-300-erp-19-may-2021.html

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Manufacturing Solution

 http://fmsconsult.com/en/solutions/sage-manufacturing.html

http://fmsconsult.com/th/solutions/sage-manufacturing.html

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MRP Solution 

http://fmsconsult.com/th/news-event/knowledge/erp/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-material-resource-planning-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html