ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP on Cloud


 

ERP on Cloud

ปัจจุบันการจะทำงานเพื่อให้สามารถทันต่อคู่แข่งได้ จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำงาน อาทิ Big Data Analytics , AI , Business Intelligence , IOT ที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทในการทำงานในองค์กรมากขึ้น คือ Cloud Technology ที่สามารถช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ลดพื้นที่การจัดเก็บ ความปลอดภัยของข้อมูล และรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยความสามารถของ Cloud Technology นี้ จึงทำให้ในปัจจุบันหลายๆองค์กร หรือบริษัทเริ่มหันมาใช้บริการ Cloud Technology มากขึ้น

 

 

Cloud Technology คืออะไร?

Cloud Technology หรือ Cloud Computing ไม่ได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยสะทีเดียว หลายๆคนล้วนเคยใช้งาน Cloud Technology ที่เห็นได้ทั่วไปคือ การใช้งาน Email ที่มีการจัดเก็บจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ไว้บน Server หรือรวมถึงการจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เอกสารต่างๆบนแอพพลิเคชั่น เมื่อต้องการเรียกใช้งานก็เพียงแค่ Log in สิ่งเหล่านี้ล้วนเรียกว่า Cloud Technology ดังนั้น Cloud Technology หรือ Cloud Computing เรียกได้ว่าเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เราใช้งานกัน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูล แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่มากๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล

• ประเภทของ Cloud Technology

Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีทั้งหน่วยประมวลผล ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ใช้งาน

Platform as a Service (PaaS) เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นหรือโมบายแอปพลิเคชั่น เป็นต้น

Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ทางบัญชี ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโรงแรม และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ 

     จะเห็นว่า cloud technology ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานในรูปแบบเดิม ให้การทำงานสามารถทำได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ Cloud Technology ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ซึ่งเรียก Cloud ERP 

 

Cloud ERP คืออะไร
Cloud ERP คือ บริการให้เช่าระบบ ERP ผ่านระบบ Cloud ที่สามารถเชื่อมโยงฟังก์ชั่นงานต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกัน มีการทำงานแบบ Real-Time ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถเข้าใช้งานระบบERP ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 

ความแตกต่างระหว่าง ERP on Cloud และ ERP on Premise

1. ด้านระยะเวลาการติดตั้ง

- ERP on Cloud  สามารถติดตั้งได้ภายใน 4-6 เดือน เนื่องจากการใช้งานจะอยู่บนระบบ Cloud เป็นหลัก จึงไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือพื้นที่จัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการใช้งาน

- ERP on Premise ใช้เวลาในการติดตั้งวางระบบประมาณ 6 เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิความซับซ้อนของการวางระบบ และปรับแต่งฟังก์ชัน การเตรียมความพร้อมด้านการติดตั้ง รวมถึงระยะเวลาในการอบรมการใช้งานระบบ ERP

2. ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 

- ERP on Cloud จะมีต้นทุนในการทำงานที่น้อยกว่า เนื่องจากเป็นการติดตั้งSoftware และ Server โดยค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บเป็นรายปี  ทั้งนี้ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายพวกนี้จะรวมอยู่ในค่า Maintenance ระบบแล้ว

- ERP on Premise การใช้งานระบบ ERP รูปแบบนี้จะมีต้นทุนการติดตั้งที่สูงกว่า ทั้งในด้านของ การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้งServer การบำรุงรักษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดอุปกรณ์ อัพเดต Server ซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายคนดูแลระบบเป็นต้น

3. ด้านการจัดเก็บข้อมูล


- ERP on Cloud ข้อมูลจะถูกเก็บละประมวลผลบน Server สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser เชื่อมต่อได้ทุกๆอุปกรณ์ ความเร็วในการดำเนินงานบางส่วนจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและคุณภาพของอินเทอร์เน็ตในบริเวณนั้น

- ERP on Premise ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Server หลัก ที่ถูกติดตั้งไว้ในองค์กรเท่านั้น สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านการเชื่อมต่อเข้าสู่ Server ทางช่องทางต่างๆ ซึ่งมักถูกจำกัดไว้เป็นระบบ WiFi ของบริษัท หรือระบบ LAN (Local Area Network)

4. ด้านการปรับแต่งระบบ

 

- ERP on Cloud การปรับแต่งของระบบ ERP แบบ Cloud อาจมีข้อจำกัดมากกว่า เนื่องจากเป็นรูปแบบของการใช้งานในลักษณะเช่าซื้อ หรือ Subscription ทำให้ด้านการปรับแต่งฟังก์ชันหรือโมดูลใหม่จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของผู้ให้บริการเป็นหลัก

- ERP on Premise การใช้งานระบบนี้จะเป็นการซื้อขาดโปรแกรมจากผู้พัฒนา รวมไปถึงการทำซอฟท์แวร์สนับสนุน Server เอง ซึ่งจะสามารถทำให้ทำงานได้หลากหลายและครอบคลุมมากกว่า และกับการที่ต้องคอยดูแลโปรแกรมต่างๆ ที่ถูกปรับแต่งเพิ่มเติมออกมาเอง

5. ด้านการอัพเกรดซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา- ERP on Cloud สามารถอัพเดต Version ของระบบERP ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษา และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการอัพเดต ไม่ต้องใช้ทีม IT เข้ามาดำเนินการ 

- ERP on Premise การอัพเดตระบบในแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเข้ามา รวมทั้งใช้เวลามากกว่าระบบ Cloud เนื่องจากการอัพเดต จะทำควบคู่ไปการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลา และให้ทีม IT เข้ามาดำเนินการ

 

ข้อดีของการใช้งาน Cloud ERP

1. ความยืดหยุ่นของระบบ (Flexible) 

Cloud ERP สามารถรับมือกับการเปลี่ยนของธุรกิจเมื่อธุรกิจนั้นเติบโตขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างของข้อมูลที่สามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ตามต้องการ

2. ความคุ้มค่า (Cost-effective) 

 

 

Cloud ERP ช่วยลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของระบบ ERP ได้มากกว่า 30 % โดยสามารถช่วยลดต้นทุนในด้านการบำรุงรักษาระบบ ด้านผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายไอที รวมถึงในด้านการใช้งานระยะยาว

3. ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ (Secure and Reliable) 

 

Cloud ERP มีบริการในด้านของความปลอดภัย อาทิ การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ การตรวจสอบการเข้าใช้งาน รวมถึงการหาความผิดปกติของระบบ เป็นต้น

4. ระบบที่ชาญฉลาด (Intelligent) 

 

 

Cloud ERP รวบรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สามารถทำงานร่วมกับ Cloud เช่น Big Data , IOT และ AI

ข้อคำนึงในการขึ้นระบบ ERP on Cloud

ในการขึ้นระบบ ERP on Cloud สามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยสิ่งที่ต้องคำนึงของการขึ้นระบบ ERP on Cloud จะประกอบด้วย การวางแผน ที่ต้องมีการกำหนดขอบเขต ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการออกแบบรูปแบบรายงาน  ขั้นตอนการติดตั้งระบบที่จะต้องมีการปรับแต่งโครงสร้างของระบบ รวมถึงการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมขึ้นระบบCloud พร้อมการตรวจสอบ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล การไหลของกระบวนการธุรกิจต่าง ๆ (Workflows) ความปลอดภัยของระบบ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ใช้ เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จครบทุกขั้นตอนจึงจะสามารถนำส่งระบบได้

ระบบ ERP on Cloud ถูกพัฒนาและออกแบบ ให้สามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับธุรกิจได้ทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่อ Web Browser ดูข้อมูลได้อย่าง Real-Time ด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งในด้านของความยืดหยุ่น การรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเข้าไว้ที่เดียว รวมถึงการลดต้นทุนในการติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบ  ระบบ ERP จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับธุรกิจสมัยใหม่

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด มีพื้นฐานทั้งด้านบัญชี การบริหารการผลิต และประสบการณ์ทางด้านการวางระบบERP มากกว่า 29 ปี ได้ร่วมมือกับทาง Huawei Cloud สำหรับให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ERP on Cloud ด้วย Solution จาก SAP Business One และ Sage ที่ผ่านการทดสอบระบบจากทีมงาน FMS เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร และเพื่อความพร้อมสำหรับการให้บริการในทุก Module การทำงาน อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการขาย-ซื้อ ด้านสินค้าคงคลัง รวมถึงด้านการผลิตและ Barcode ช่วยยกระดับการทำงานของระบบ ERP ได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีความปลอดภัย

 

ติดต่อ: โทร 02 274 4070 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.