ERP (Enterprise Resource Planning)

“ Cloud ” กับการทำธุรกิจในยุค Digital Transformation

ปัจจุบันการทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสร้างความเปรียบทางธุรกิจได้ ทำให้การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรนั้นกำลังเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญเพิ่มมาขึ้น  Cloud จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในการนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ให้สามารถ ควบคุม ดูแล ใช้งานทรัพยากรภายในองค์กรได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น

ระบบ Cloud หรือ Cloud Server นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนกับศูนย์กลางของข้อมูล ที่ผู้ใช้ภายในองค์กรสามารถเรียกใช้งานได้ โดยผู้ใช้สามารถดำเนินการจัดการได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ผ่านผู้อื่น จึงทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดย Cloud นั้นประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ

1. Public Cloud เป็นการให้บริการเช่าพื้นที่ ในการใช้บริการระบบ Cloud โดยจะมีผู้ให้บริการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ซึ่ง Cloud ในลักษณะนี้จะทำให้องค์กรที่ใช้บริการไม่ต้องสร้าง Data Center ขึ้น จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายลง

2. Private Cloud คือการที่องค์กรนั้น ๆ ได้จัดสร้าง Data Center ขึ้นมาใช้ภายในองค์กรเอง โดยผู้ใช้บริการภายในองค์กรสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง Private Cloud จึงมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็น Data Center ที่อยู่ภายในองค์กร

3. Hybrid Cloud เป็น Cloud ลักษณะที่นำทั้ง Private Cloud และ Pubic Cloud มาใช้ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของ Cloud ทั้งสองประเภท ให้สามารถทำงานกับข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเข้าถึงพื้นที่การให้บริการแบบสาธารณะได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ที่มา : https://www.buyalicence.com/sap/cloud-platform-licences/

การทำธุรกิจในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรใดที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรได้มากที่สุด ยิ่งทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ในการดำเนินธุรกิจอาจพบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องของพื้นที่ที่ไม่เพียงพอในการเพิ่มงานเข้าไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูล , ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร การเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่มองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ เทคโนโลยี Cloud จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ถูกเลือกใช้ในการแก้ปัญหา   

การนำเทคโนโลยี Cloud เข้ามาใช้กับองค์กรจะต้องตอบคำถามดังนี้ให้ได้เสียก่อน

1. Infrastructure มีความพร้อมที่จะรองรับกับธุรกิจของเราหรือไม่ ? 

2. Cloud แบบใดที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ?

ที่มา : http://www.ic.or.th/th

ในการประกอบธุรกิจในยุคของ Digital Transformation จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านไอที และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการธุรกิจก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน และในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ  ต้องมีการบริหารงานในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น  

ซึ่งทาง FMS ให้บริการซอฟต์แวร์ที่สามารถบริหารงานดังกล่าว และยังสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยซอฟต์แวร์ที่กล่าวมานั้นมีชื่อเรียกว่า SAP Business One ซอฟต์แวร์นี้มีการรองรับการทำงานทั้งในรูปแบบของ Cloud Database ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตอบสนองในเรื่องของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และยังรองรับการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รวมถึงการให้บริการแบบ On Premise ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ “ SAP Business One “ ยังมีฟังก์ชั่นอีกมากมาย ที่จะให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SAP Business One หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่