ERP (Enterprise Resource Planning)

การเริ่มต้นของ “Supply Chain” กับระบบ ERP หลังจาก COVID-19

 

หลังจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) คลายตัวลง ทำให้มีการเปิดเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งในแต่ละภูมิภาค เพราะฉะนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาตนเอง และปรับการวางแผน เพื่อที่จะเริ่มในการทำธุรกิจ โดยความสำคัญในด้านความปลอดภัย ด้านทัศนวิสัยของ กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงเรื่องของ Supply Chain ซึ่งการปิด Supply Chain ถือเป็นเรื่องง่าย แต่การที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องยาก

 

ธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่จะต้องมีเรื่องสุขภาพ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต Productivity และ Social Distancing ซึ่งกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ต้องพยายามกลับมาฟื้นฟูให้อยู่ได้เหมือนเดิม โดยมีปัจจัยในการเตรียมตัว 5 ปัจจัย

 

1. คนและความปลอดภัย

สุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้ เพราะฉะนั้นองค์กร และหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมในสถานที่ทำงานให้เป็นลำดับขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย มีการทำความสะอาด มีการทำงานแบบ Work From Home  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ หลายองค์กรจึงต้องหาวิธีการเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างสะดวก และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 

 

ทั้งนี้ในระบบ ERP มีฟังก์ชั่นการทำงานเสริมที่รับรองรูปแบบผ่าน Web Portal เช่น  Resource Manager เครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP (Sage 300) โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานหลัก 5 ฟังก์ชั่น คือ ติดตามค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางของพนักงาน (Travel & Expense) จัดการเวลาทำงานของพนักงาน (Time Management) การขออนุมัติเอกสาร เช่น (Purchase Requisition) สามารถวางแผนกำหนดเวลางานโครงการ และวางแผนทรัพยากรโครงการโดยใช้ กำหนดหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resource Manager 

 

 

2. การลดต้นทุนด้าน Supply Chain 

เพื่อเพิ่มประสิทธิของ SLA (Service Level Agreement ) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการตามสัญญา และการใช้จ่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนและความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยในระบบ ERP (Sage 300, Sage X3) มีฟังก์ชั่น Change Control Management การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Customer Demands เพื่อควบคุม Production และ Traceability ซึ่งจะทำให้เราสามารถติดตามสถานะ การผลิต หรือการยกเลิกของสินค้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 

3. การค้าระหว่างประเทศ

 

ในด้านการขนส่ง (Logistic) หยุดชะงัก เสรีภาพในการเคลื่อนไหวภายในก็ยังลดลง เนื่องจากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีผลกระทบในหลาย ๆ ธุรกิจ ที่ต้องพยายามลด Supply chain และเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อพิจารณาถึงการเพิ่มเงินหมุนเวียนด้วยต้นทุน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 

โดย Sage Manufacturing เป็นระบบ ERP ที่เข้ามาช่วยให้กระบวนการผลิตขององค์กรเป็นไปอย่างอัตโนมัติด้วยวิธีการที่ง่าย และสามารถติดตาม ควบคลุมสินค้าคงคลังได้ 

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sage Manufacturing

 

4. ความต้องการของลูกค้า

 

ส่วนหนึ่งของความท้าทายด้านอุปทาน ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับอุปสงค์ เมื่อเกิดภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทำให้ผู้บริโภคนั้นเริ่มตื่นตระหนกมากขึ้น โดยธุรกิจต่าง ๆ พบว่า ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) นั้นทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่¬ๆ ขึ้นมา โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ 

• การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เชื่อถือได้หรือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการคาดการณ์

• การเชื่อมโยงระหว่างการคาดการณ์การดำเนินงาน

• การคาดการณ์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมีความสำคัญมากขึ้น

 

นอกจากนี้ต้องเข้าใจต้นทุนของความซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์ เพื่อวางแผนความต้องการที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง และเพื่อตอบสนองการไหลของ Supply chain ทั่วโลก ในระดับภูมิภาค ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบตามการแลกเปลี่ยนความต้องการของต้นทุน บริการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง 

 

ทั้งนี้ใน Sage X3 คือระบบ ERP ที่เข้ามาช่วยในการบริหารกระบวนการธุรกิจ การทำรายรับรายจ่าย และการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

 

5. การทำงานภายในทีมงานและซ่อมบำรุง

 

การรักษาสภาพของเครื่องมือ  เครื่องจักรต่าง ๆ  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น  ซึ่งบางครั้งเครื่องจักรอาจเกิดขัดข้องอย่างกะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้  จึงทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน  โดยต้องวางแผนการบำรุงรักษาและแผนการใช้ทรัพย์สิน เพื่อลดโอกาสการชำรุดเสียหายในภาคอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ยังมีระบบ ERP มีซอฟต์แวร์ Sage X3 ที่จะเข้ามาในการบำรุงรักษาและรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด รวมไปถึงการตรวจสอบเชิงรุกผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

 

6. การวางแผนให้ธุรกิจอยู่รอด

 

ธุรกิจต่างๆ เริ่มทยอยเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากผ่านภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งทำให้หลายธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ โดยคำนึงถึงข้อ 1 – 4 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เช่น ลดชั่วโมงการทำงาน การเปลี่ยนกะและการสลับหมุนเวียนการทำงาน ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น ซึ่งเราไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) จะยืดเยื้อยาวนานไปอีกเท่าไรเราจึงต้องเรียนรู้เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมเสมอ

 

ตลอด 28 ปี ที่ผ่าน FMS มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบ ERP และ Business Solution เพื่อเสริมการทำงานของลูกค้าทั้งที่อยู่ในกลุ่ม Manufacturing, Distribution และ Service ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Warehouse System, Barcode System, Purchasing Work Flow และ Document Distribution 

 

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Sage 300, SAP Business One , Sage X3 และ Sage CRM สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html 

 

หรือติดต่อได้ที่ http://fmsconsult.com/en/contact-us.html

 

FMS - ERP Solution