Past Event

FMS ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา“Reduce Costs , Raise Profits with SAP B1 on Cloud”

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) & SAP (Thailand) ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Reduce Costs , Raise Profits with SAP B1 on Cloud” เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ SAP Thailand Office ตึก Liberty (BTS ศาลาแดง)

โดยเนื้อหาภายในงาน เจาะลึก เคล็ดลับการลดต้นทุน ทรัพยากรและเวลาในการทำงานของทุกแผนกในองค์กร พร้อมแนะนำเครื่องมือในส่วน Business Intelligent ที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มกำไรในธุรกิจ และการนำ Cloud

มาใช้ในองค์กร เพื่อความสะดวกปลอดภัยเพื่อควบคุมและจัดการข้อมูล

สำหรับบริษัทที่สนใจ ขอเชิญเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับ Business Solutions ที่ FMS ได้ที่ 0-2274-4070 หรือ www.fmsconsult.com