ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing “ PlantForward by FMS ”

 

     PlantForward คือโซลูชั่นที่ FMS ได้ร่วมมือกับ SAP Business One (SAP B1) พัฒนาให้เกิดโซลูชั่นของERP เพื่อการตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดยเฉพาะ โดยโซลูชั่นERP นี้ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย การควบคุมสินค้าคงคลังให้สมบูรณ์ การจัดการคำสั่งงานได้อัตโนมัติ มีความแม่นยำและถูกต้อง อีกทั้งสร้างความคล่องตัวในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

     ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) หรือ Manufacturing Software เป็นระบบ ERP สำหรับการวางแผนจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวณการผลิต โดยรองรับการเชื่อมต่อกับด้านธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น รวมถึงช่วยจัดการธุรกิจให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ฟังก์ชันการใช้งาน Manufacturing  Software 

•  ฟังก์ชันการซื้อ (Purchase)

 

 

     ฟังก์ชันการซื้อ(Purchase) บน Manufacturing  Software นี้เข้ามาช่วยจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อ อาทิ เอกสาร PR, PO, Purchase Quotation เป็นต้น และช่วยควบคุมต้นทุน วัตถุดิบในการผลิตภายในคลังสินค้า โดยฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันการซื้อ(Purchase) บน Manufacturing  Software สามารถแบ่งออกมาได้ ดังนี้ 

-  ระบบรองรับการส่ง E-mail แจ้งผู้ขอซื้อ ให้ทราบเมื่อ PR ถูกนำไปสร้างเป็น PO หรือ Goods receipt from PO 

 สามารถสำรวจราคาแต่ละSupplier เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนทำการสั่งซื้อ โดยระบบจะมีการแนะนำว่าควรสั่งซื้อจากที่ใดโดยมองตามราคาเป็นหลัก 

 สามารถสร้างเอกสาร PR, PO, Purchase Quotation โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Sales Order หรือ Sales Quotation ซึ่งจะช่วยในการสั่งผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าโดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า

 ระบบสามารถปรับเพิ่มต้นทุนของการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ Freight, Duty เป็นต้น

 สามารถตรวจสอบเอกสารคงค้าง เช่น PO ค้างรับ,  Invoice ค้างจ่าย เป็นต้น

 ระบบสามารถบันทึกตั้งหนี้ก่อนรับสินค้า โดยในการบันทึกนี้จะไม่ส่งผลต่อสินค้าหรือต้นทุน 

 

•  ฟังก์ชันการขาย (Sales)

 

 

ฟังก์ชันการขาย (Sales) บน Manufacturing  Software ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของ ต้นทุน กำไรและกการตั้งราคาสินค้าเพื่อให้ทราบก่อนทำการขายจริง โดยฟังก์ชันการทำงานของฟังก์ชันการขาย (Sales) บน Manufacturing  Software สามารถแบ่งออกมาได้ ดังนี้ 

 ระบบสามารถบันทึกตั้งหนี้ก่อนส่งสินค้า โดยไม่ส่งผลต่อสินค้าหรือต้นทุน 

 ในขั้นตอนการลงข้อมูลสามารถตรวจสอบกำไรขั้นต้นของแต่ละ Transaction การขายได้ 

 สามารถสร้างเอกสาร Sales Order, Delivery, Returns, A/R Invoice ครั้งเดียวได้หลายๆเอกสาร

 สามารถวิเคราะห์การขายและดูรายงานการวิเคราะห์ ได้หลายมุมมอง ทั้งในมุมมองของ Customer , Items และ Sales Employees

 

 

•  ฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)

 

 

 

ฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) บน Manufacturing  Software เข้ามาช่วยจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งในด้านการตรวจสอบ การเพิ่มสินค้า การนับจำนวน หรือการโอนย้ายสินค้า โดยฟังก์ชันการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) บน Manufacturing  Software สามารถแบ่งออกมาได้ ดังนี้ 

 สามารถตรวจสอบสินค้าที่เพิ่มภายในคลังมาจากที่ใด เช่น จากการผลิต จากการซื้อ Import SOH  หรือในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าคืน เป็นต้น

 สามารถทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าได้ และมีการตรวจนับสินค้าประจำปีหรือในทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้สามารถทำการปรับปรุงสินค้าในระบบให้มีจำนวนเท่ากับสินค้าในคลังสินค้าจริง 

 สามารถปรับเพิ่มหรือลด มูลค่าของสินค้าคงคลัง และสามารถจัดการเกี่ยวกับราคาของสินค้า ทั้งในด้านการซื้อและด้านการขาย

 สามารถตรวจสอบการลดลงของสินค้าหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในคลัง โดยตรวจสอบได้จาก สินค้าที่ขายออกไป หรือการนำชิ้นส่วนต่างๆไปใช้ในการผลิต

 ระบบรองรับการจัดการ Bin Location เพื่อช่วยในการจัดเก็บสินค้า

 ระบบรองรับการบันทึก Serial Number and Batch โดยสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกในทุกๆ Transaction หรือบันทึกเฉพาะการเบิกจ่ายสินค้า

 สามมารถกำหนดราคาสินค้าให้แสดงอัตโนมัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นด้วยกัน คือ Price Lists , Period and Volume Discounts , Discount Groups และ Special Prices for BPs 

   ◆  Price Lists การกำหนดราคาสินค้าเบื้องต้น โดยเป็นกำหนดว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีราคาเท่าไร

   ◆  Period and Volume Discount การกำหนดส่วนลดของสินค้าตามช่วงเวลา หรือตามการซื้อของลูกค้า

   ◆  Discount Groups การกำหนดส่วนลดตามกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มของลูกค้า 

   ◆  Special Prices for BPs การกำหนดส่วนลดเฉพาะของสินค้าหรือเฉพาะลูกค้า โดยสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

 

•  ฟังก์ชัน MRP 

 

 

 ฟังก์ชันบน Manufacturing  Software ที่ช่วยในการวางแผนสั่งซื้อสินค้า หรือการวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการ สามารถคาดการณ์และประมาณการสินค้าที่จะขายได้ในอนาคต โดยคำนวณจาก Sales Order, A/R Invoice หรือ Deliveries โดยในการคำนวณMRP จะใช้เอกสาร 3 ส่วนคือ 

 Demand เป็นเอกสารประเภทที่เกี่ยวกับความต้องการ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย หรือใบแจ้งหนี้  เป็นต้น 

 Stock on hand 

 Supply เป็นเอกสารเกี่ยวกับ เอกสาร Poค้างรับ หรือเอกสารที่ยังคงค้างผลิต  

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะแสดงออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 Buy ผลลัพธ์เกี่ยวการสั่งซื้อ สามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดเป็น Purchase Order หรือเป็น Purchase Request

 Produce ผลลัพธ์เกี่ยวกับการผลิตจะแนะนำให้เปิดเป็น Production Order

 Transfer ผลลัพธ์จะแสดงออกมาเป็น Inventory Transfer Request

 

•  ฟังก์ชันการผลิต (Production)

 

 

การทำงานของฟังก์ชันการผลิต (Production) บน Manufacturing  Software เริ่มต้นด้วยการกำหนดสูตรในการผลิต (Bill Of Materials)โดยเมื่อมีการนำชิ้นส่วนไปไปใช้งาน ระบบจะทำการตัดจำนวนชิ้นส่วนที่ถูกผลิตออกจากคลัง และเมื่อทำการผลิตเสร็จสิ้นจะมีการบันทึกจำนวนสินค้าและบันทึกต้นทุนได้แบบRealtime  ระบบรองรับ Rout Stage ในการผลิต เพื่อแยกลำดับขั้นตอนการผลิตให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบสินค้าที่กำลังผลิต และสามารถเบิกวัตถุดิบแยกตามRoute Stage ได้ ระบบมีการรองรับ Production Type ประกอบด้วย standard ,  Special , Disassembly 

 

•  ฟังก์ชันการเงินและการบัญชี(Accounting & Financial)

 

 

      ฟังก์ชันการเงินและการบัญชี(Accounting & Financial) บน Manufacturing  Software ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแต่ละModule ในระบบERP มาเก็บไว้ ในลักษณะการบันทึกบัญชี สามารถเรียกดูขอมูลได้แบบ Realtime สามารถแยกกลุ่มของบัญชีได้ 10 กลุ่ม รองรับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย แยกตาม Cost Center โดยแยกเป็น Dimension ได้สูงสุดถึง 5 Dimensions ระบบรองรับ G/L budget ที่สามารถกำหนดให้ระบบ Warning หรือ Block Transaction เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิน Budget ที่ได้กำหนดไว้ 

     มีประเภทของ Report ครบตามมาตรฐานทางการบัญชี อาทิ ข้อมูลการบัญชีรายวัน (General Ledger), ข้อมูลแบบแยกประเภท (Transaction Journal Report), ข้อมูลแยกตามLevel (Trial Balance), ข้อมูลกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) เป็นต้น และมีรายงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าคนไทย ประกอบด้วย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแบบภ.ง.ด 353 ซึ่งทุกๆรายงานสามารถนำออกมาเป็นไฟล์Excel ได้

    ทางบริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด มีทีมงานFMS ที่มีประสบการณ์วางระบบงานด้านERP ให้กับธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ มามากกว่า 28 ปี จึงอยากแนะนำ ERP Solution เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Manufacturing  Software คือ

 

•  SAP Business One หรือ SAP B1

 

SAP B1

 

SAP Business One หรือ SAP B1เป็น ERP Software ที่มีลักษณะเป็น ERP Digitalized Platform ที่ช่วยให้บริหารการจัดธุรกิจให้ง่ายขึ้น โดย SAP B1 ERP เหมาะกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม SAP B1 ERP เป็น Platform ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ Cloud Technology, Analytics, Mobile Technology และ Big Dataได้ โดย SAP B1 ERP สามารถทำงานได้งานได้อย่างRealtime มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สามารถทำงานได้ทั้งบน Cloud และในสำนักงาน อีกทั้ง SAP B1 ERP สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะ SAP B1 ERP มี Mobile Application และ SAP B1 ERP ยังสามารถทำงานได้ทั้ง Platform Database SAP HANA และ Microsoft SQL ซึ่งสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับธุรกิจ

 

 

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Software ERP 

http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html