ERP (Enterprise Resource Planning)

SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

 SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 01

 

สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลานับว่าเป็นสิ่งสำคัญ และการนำระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  คือ มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพ มาใช้ในการจัดการการควบคุมการผลิตจึงจำเป็นสำหรับธุรกิจประเภทนี้

ซึ่งข้อกำหนดของ HACCP จะดูในเรื่องของ วันหมดอายุ (expiry dates) การสุ่มน้ำหนัก (random weights) การห่อบรรจุภัณฑ์ (correct packaging) การวางแผนการสั่งซื้อ (purchase planning) ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับแบบ Batch (batch traceability) และการกำหนดเวลาการผลิต (manufacturing scheduling) นั้นมีความสำคัญที่จะต้องจัดทำอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ไม่ใช่แค่ธุรกิจของคุณที่ต้องเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตแปรรูปอาหาร ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารหลายรายก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน จากปัญหาข้างต้น SAP ได้พัฒนาระบบ ERP หรือ SAP Business One หรือ SAP B1 ที่ช่วยวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sales) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) 

 

คุณสมบัติของ SAP Business One หรือ SAP B1 ที่ช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ได้แก่

1. SAP Business One หรือ SAP B1 - ช่วยสร้างฉลาก PTI และบาร์โค้ด GS1 (PTI-Compliant Labels and GS1 Barcoding)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 02

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยสร้างฉลาก Produce Traceability Initiative (PTI) คือ ฉลากการค้าที่สามารถตรวจสอบสินค้านั้นๆได้ และบาร์โค้ด GS1 คือ บาร์โค้ดมาตรฐานสากลซึ่ง SAP Business One หรือ SAP B1 จะช่วยสร้างบาร์โค้ดที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้สามารถตรวจสอบการผลิตย้อนหลัง และสามารถตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารได้

 

และในระบบ SAP Business One หรือ SAP B1 ก็จะมี module inventory control และ add on application ที่ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลจากการสแกนบาร์โค้ด และลิงค์เข้าสู่ SAP Business One

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 03

 

2. SAP Business One หรือ SAP B1 -  ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและจัดการกับ Workflow (Automated Processes & Workflows)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 04

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและจัดการ Workflow ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานระหว่าง บุคคลากร หรือหน่วยงาน โดย SAP Business One หรือ SAP B1 จะกำหนดการดำเนินงานเป็นกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. SAP Business One หรือ SAP B1 – ช่วยจัดการคุณลักษณะของ Batch (Capture Batch Attributes)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 05

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยจัดการและติดตามความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการผลิต

 

4. SAP Business One หรือ SAP B1 - ช่วยควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหารแปรรูป (Batch Control and Traceability)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 06

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหารแปรรูป ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า เพื่อการบริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้น ๆ ได้ และ SAP Business One เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ให้สามารถทำการเพิกถอนหรือเรียกคืนสินค้า ที่ถูกบ่งชี้ว่ามีความไม่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในปริมาณที่ควรจะเป็น

 

5. SAP Business One หรือ SAP B1 – ช่วยควบคุมคุณภาพ (Quality Controls)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 07

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยจัดการการควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ โดย SAP Business One จะช่วยตั้งค่าการควบคุมคุณภาพที่เฉพาะเจาะจง

 

6. SAP Business One หรือ SAP B1 – การจัดการการผลิต (Production Management)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 08

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบ end-to-end เป็นการการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

7. SAP Business One หรือ SAP B1 – ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 09

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นการเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบันหรืออนาคต และช่วยทำการติดตามผลผลิต สินค้าคงคลังที่มีมากเกินไป สินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าหมดอายุ สินค้าล้าสมัย สินค้าถูกขโมย หรือสินค้าที่สูญหาย เพื่อให้การดำเนินการของกิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม  

 

8. SAP Business One หรือ SAP B1 –  ช่วยในการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 10

 

SAP Business One หรือ SAP B1 จะช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของคลังสินค้า เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบ ให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน และลดการสูญเสียจากการดำเนินงาน เพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่

 

9. SAP Business One หรือ SAP B1 – ช่วยในการเลือก FEFO (FEFO picking)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 11

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยสร้างการควบคุมเพื่อปรับปรุงการจัดการอายุการเก็บรักษาและจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการแบบ FIFO (First In First Out) เป็นการหมุนเวียนเข้าออก สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุและไม่เกิดการสูญเสีย

 

10. SAP Business One หรือ SAP B1 - ช่วยติดตามส่วนผสมตลอดการผลิต (Mock Recalls)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 12

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยติดตามส่วนผสมตลอดการผลิต ซึ่ง Mock Recalls เป็นการทดสอบ การถอนคืน/เรียกคืนสินค้า และสืบย้อนกลับ ตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและลูกค้า เพื่อจัดการการเรียกคืนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

11. SAP Business One หรือ SAP B1 –  ช่วยในการออกรายงานที่รวดเร็วและออกReport ข้ามสายงานได้ (Real-Time, Cross-Functional Reporting)

  SAP Business One สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป

รูปภาพ: food production_sap business one_ fms 13

 

SAP Business One หรือ SAP B1 ช่วยให้ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ได้รายงานที่เร็วขึ้น และมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจมากขึ้น

 

นอกจากนี้ในระบบ ERP หรือ SAP Business One หรือ SAP B1 มีฟังก์ชั่นการทำงานที่น่าสนใจอีกหลายฟังชั่น เช่น

• ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อ วัตถุดิบเหลือไม่พอสำหรับการผลิตหรือไม่เพียงพอสำหรับการขาย

• ระบบมีฟังก์ชั่นแนะนำแผนการผลิต เช่น ภายใน 1 อาทิตย์สามารถผลิตสินค้าได้ 1000 ชิ้น  ถ้าลูกค้าสั่งสินค้า 5000 ชิ้น ระบบก็จะคำนวณระยะเวลาที่ต้องใช้ผลิต และแนะนำแผนการผลิตให้เลือก

• ระบบมีฟังก์ชั่นแนะนำการผลิตสินค้า 1 อย่างต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง และใช้ปริมาณเท่าไหร่

• ระบบมีฟังก์ชั่น Barcode ช่วยทำให้ sale ทำงานได้สะดวกขึ้น โดยสแกน Barcode เพื่อตัด stock สินค้า ลูกค้าสามารถเซ็นรับสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้เลย โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์สแกน Barcode ซึ่งอาจมีราคาแพงและขนาดที่ไม่เหมาะสำหรับพกพา

 

ที่มา : leverage technologies. SAP Business One for the Food Processing Industry [ออนไลน์]. 2562, แหล่งที่มา: https://www.leveragebusinessone.com.au/food-processing-industry/ [30 กันยายน 2562]

ที่มา : Vision33. Features of SAP Business One for Produce, Food, & Beverage [ออนไลน์]. 2562, แหล่งที่มา: https://www.vision33.com/sap-industry-solutions/produce-food-and-beverage [30 กันยายน 2562]

ที่มา : บริษัท ไชยเจริญเทค จำกัด. ระบบ HACCP คืออะไร[ออนไลน์]. 2562, แหล่งที่มา: https://www.chi.co.th/article/article-1214/ [30 กันยายน 2562]