ERP (Enterprise Resource Planning)

Kanban and industries 4.0

Kanban คืออะไร

     “Kanban” หรือ “กัมบัง”  ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายคือ แผ่นป้ายเล็กๆ หรือแผ่นป้ายแสดง โดยได้รับพัฒนาเพื่อใช้ในการสื่อสารและควบคุมการผลิตภายในอุตสาหกรรมให้มีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  Kanban ถือเป็นส่วนหนึ่งระบบการผลิตแบบLean หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time : JIT) การทำงานหลักคือ การส่งรายละเอียดของการผลิต อาทิ สินค้า ชิ้นส่วน วัตถุดิบ ไปสู่ขั้นตอนการผลิตก่อนหน้าเพื่อบอกถึงจำนวนของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ต้องการ

 

 

 

รายละเอียดภายในบัตร Kanban

1.  ชื่อและหมายเลขของวัตถุดิบ

2.  หมายเลขบัตรKanban

3.  จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องการง

4.  ชื่อผู้ผลิต หรือจุดผลิตที่ต้องผลิต

 

การทำงานของระบบ Kanban

     การทำงานของระบบKanban คือ การใช้บัตรKanban มาส่งสัญญาณและรายละเอียดต่างๆของสินค้า วัตถุดิบที่ต้องการ เพื่อส่งสัญญาณไปยังขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อบอกว่าในขั้นตอนถัดไปของการผลิต มีความต้องการชิ้นส่วน วัตถุดิบในการผลิตกี่ชั้น ตัวอย่างการใช้งานบัตร Kanban เช่น แผนกประกอบสินค้าใช้บัตรKanban ส่งสัญญานเพื่อขอชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ต้องการจากแผนกผลิตชิ้นส่วน และเมื่อผลิตชิ้นส่วนเสร็จแล้วก็จะส่งชิ้นส่วนให้กับแผนกประกอบสินค้าพร้อมกับบัตร Kanban  

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบKanban

 

 

 

ในกรณีที่ไม่มีบัตรKanban ส่งมาที่แผนก จะไม่ผลิตสินค้าเกิดขึ้น เพราะในการผลิตสินค้าโดยไม่มีบัตรKanban ถือเป็นการผลิตที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามความต้องการ และทำให้บริษัทต้องเก็บสินค้าเหล่านั้นเอาไว้ในคลังสินค้า ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนที่การผลิตโดยไม่จำเป็น

 

รูปแบบการใช้งานระบบ Kanban

ในการใช้งานระบบKanban ไม่จำเป็นจะต้องมีบัตร Kanban เสมอไป เราสามารถปรับการใช้งานให้เหมาะสมได้ ซึ่งรูปแบบการใช้งานมี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ

-  บัตรกัมบัง (Kanban Card)  จะถูกใช้ในการสั่งการผลิต และเมื่อไม่มีบัตรคัมบัง (Kanban Card) ส่งมา การผลิตจะหยุดทันที

-  One Piece flow  คือ การสั่งการผลิตเมื่อมีพื้นที่ว่าง เมื่อมีพื้นที่ว่างจะมีการผลิตใหม่ข้ามาเติม และเมื่อไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับวางงานแล้วระบบการผลิตก็จะหยุด

-  2Box Principle  คือ การนำกล่องเปล่ามาใช้แทนคำสั่งการผลิต โดยเมื่อมีกล่องเปล่าที่ถูกนำไปใช้งานแล้วถูกส่งกลับมา เป็นเหมือนสัญญานในการผลิต จะหยุดผลิตต่อเมื่อไม่มีกล่องเปล่าแล้ว

 

ประโยชน์ของระบบKanban

-  ปรับปรุงระบบการไหลเวียนสินค้า บัตรKanban ช่วยให้สามารถส่งความต้องการไปยังแผนกการผลิตได้โดยตรง สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ ไม่มีชิ้นส่วนค้างในไลน์การผลิต

-  ลดความผิดพลาดในการผลิต ในการผลิตแต่ละครั้งจะจัดเตรียมวัตถุดิบให้พอดี ทำให้ไม่เกิดการผลิตที่ขาดหรือเกิน

-  ลดปัญหาการจัดส่งวัตถุดิบล่าช้าของ Supplier การใช้งานบัตรKanban ช่วยให้กระบวณการผลิตมีเวลาที่แน่นอนและความสม่ำเสมอในการจัดส่งวัตถุดิบ

 

e-Kanban คืออะไร

 

 

‎     e-Kanban คือ ระบบกัมบังที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นReal Time โดย e-Kanban จะช่วยจัดการปัญหาที่พบบ่อย อาทิ ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและการสูญหายของบัตรกัมบัง อีกทั้งระบบ e-Kanban สามารถรวมเข้ากับระบบ ERP Software meให้สามารถส่งสัญญาณความต้องการแบบ Real Time ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้การจัดการสินค้าคงคลัง

     ระบบ‎ e-Kanban แตกต่างจากระบบ Kanban แบบเดิม ที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อแทนที่องค์ประกอบแบบเดิม เช่น การใช้บัตรกัมบังด้วยบาร์โค้ด การส่งข้อความด้วยE-mail หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Kanban จะมีการเครื่องหมายสินค้าคงคลังด้วยBarcode ในการใช้งานในขั้นตอนต่างๆ จะใช้การสแกนเพื่อส่งสัญญาณการใช้งานไปยังแผนกอื่นๆ ช่วยลดระยะเวลาและทำให้กระบวณการทำงานง่ายขึ้น

 

ระบบKanban และ ระบบ ERP Software

     การนำERP Software และระบบKanban เข้ามาใช้งานร่วมกัน สามารถช่วยในการควบคุมการผลิตให้สามารถควบคุมการผลิต ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการผลิตได้สะดวกมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงปัญหารที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ซึ่งถือว่าระบบKanban ช่วยให้ ERP Software สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการนำระบบKanban มาปรับใช้กับ ERP Software 

-  ตัวอย่างการใช้งาน Kanban กับการจัดการสินค้าคงคลัง

 

 

     การนำระบบ Kanban ร่วมกับการจัดการสินค้าคงคลัง ใน ERP Software คือการใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Triggers) ในการติดตามสินค้าภายในคลังสินค้า เพื่อให้สามารถทราบถึงปริมาณของสินค้าว่าควรเติมสินค้าหรือควรหยุดการผลิต อีกทั้งยังสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้  สินค้าคงคลังถือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในขั้นตอนการผลิต เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเงิน จึงจำเป็นเป็นที่จะต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังให้ถูก เพื่อให้สามารถรักษางบประมาณไว้ได้ 

- ตัวอย่างการใช้งาน Kanban กับใบสั่งซื้อ

 

 

     การใช้งานระบบ Kanban ร่วมกับใบสั่งซื้อ ใน ERP Software นั้น คือการจัดการคำสั่งการสั่งซื้อให้เป็นไปตามคำสั่งของ Suppliers เพื่อไม่ให้คำสั่งซื้อเกิดการสะสมในระหว่างวัน กล่าวคือจะไม่มีการสั่งอะไรหากไม่มีKanban จาก Suppliers และในการจัดเตรียมปริมาณวัตถุดิบ หรือ ชิ้นส่วน ควรจัดเตรียมให้มีปริมาณพอดีกับคำสั่งซื้อ ซึ่งในการใช้งานKanbanร่วมกับใบสั่งซื้อให้ง่ายขึ้น คือการที่บัตรKanban มีบาร์โค้ด การสแกนบาร์โค้ดบนบัตรช่วยให้สามารถใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อให้กับ Suppliers ได้โดยตรง 

     ระบบKanban ที่มีการออกแบบที่ดียังช่วยตรวจสอบปริมาณชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ต้องการ ทำให้ไม่ต้องคาดการณ์ปริมาณในการผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นผลดีในการวางแผนและขั้นตอนการผลิต

 

Kanban กับ Barcode System

‎     บัตรหรือป้ายของระบบKanban ที่มีระบบบาร์โค้ด (Barcode System) ช่วยสร้างความสะดวกในการนําเข้าข้อมูลและเข้ารหัสข้อมูล อีกทั้งยังมีความปลอดภัยของข้อมูลด้วย ส่วนใหญ่ในการแสกนบาร์โค้ด มันจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์  แต่การนำระบบKanban มาใช้ร่วมกับระบบบาร์โค้ด (Barcode System) ช่วยให้สามารถใส่ข้อมูลหรือโพสต์ลงไปในระบบERP Software ได้เลย หรือการแสกนบาร์โค้ด เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติไปให้กับแผนกอื่นๆ ก็สามารถทำได้ ข้อมูลในบาร์โค้ด ในแต่ละชุดการผลิตหรือใบสั่งของลูกค้าจะถูกส่งออกจากฐานข้อมูลของระบบ ERP Software ข้อมูลนั้นจะถูกเข้ารหัสเป็นภาพบาร์โค้ด และนำออกมาจากเครื่องพิมพ์

 

 

  Features การใช้งานหลักของระบบบาร์โค้ด (Barcode System)

 

-  การจัดซื้อ (Purchasing ) ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) สามารถช่วยออกใบรับสินค้าตามใบสั่งซื้อใบเดียว หรือหลายใบพร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถติดตามการคืนสินค้า

-  การขาย (Sales) ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) สามารถช่วยในการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งขายใบเดียว หลายใบพร้อมกัน หรือแม้ไม่มีใบสั่งขายก็สามารถจัดส่งได้ รวมถึงการคืนสินค้า 

-  สินค้าคงคลัง (Inventory) ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) สามารถช่วยในการนับสินค้าและการถ่ายโอนสินค้าภายในคลังสินค้า และสามารถช่วยตรวจสอบจำนวนสินค้าที่จำหน่ายออกตามใบรับสินค้า

-  การผลิต (Production) ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) ช่วยให้การผลิตสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น ทั้งในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดในการผลิต และการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการผลิต

 

      ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) นี้ รองรับบาร์โค้ดมาตรฐานอุตสาหกรรม GS1 ไม่ว่าจะเป็น GS1-128, GS1-Data Matrix และ GS1-QR ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าหลายรายการในบาร์โค้ดเดียว โดยในบาร์โค้ดGS1 จะประกอบด้วย

-  หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Product number) 

-  หมายเลขแบทช์ (Batch number) 

-  หมายเลขซีเรียล (Serial number)  

-  วันหมดอายุ (Expiry date)

-  จำนวนสินค้า (Quantity)

 

 

ระบบKanban ในอุตสาหกรรมยุค 4.0

     ในปัจจุบันที่หลายอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์และมีความทันสมัยมากขึ้น การทำงานในอุตสาหกรรมล้วนต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ทรัพยากร หรือรวมไปถึงระบบKanban ที่จะมีการใช้งานระบบ e-Kanban แทนระบบKanban รูปแบบเดิมมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น แต่รวมไปถึงการลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้งานมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดเวลา งบประมาณได้ด้วยเช่นกัน 

     ระบบ e-Kanban สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP Software ที่มีความสามารถในการช่วยวางแผนกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร โดยเฉพาะหากได้ระบบ ERP Software ที่ดีและใช้งานง่าย อาทิ Sage300, Sage x3,  SAP business One (SAP B1) จะยิ่งช่วยเสริมให้ระบบ e-Kanban ทำงานได้ง่ายและมีประโยชน์มากขึ้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับกระบวณการทำงานของอุตสาหกรรม

     อีกหนึ่งโซลูชั่นที่ทางบริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด อยากแนะนำ คือ

 

• Barcode System Barcoding for Sage 300 ERP

 

 

     โดยระบบ Barcoding for Sage 300 ERP นี้ สามารถช่วยในการบันทึกการเข้า ออกที่เกิดภายในคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การจัดส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ระบบBarcoding for Sage 300 ERP เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางเพื่อจัดการธุรกรรมการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังทั้งหมดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Software ERP

http://fmsconsult.com/en/solutions/barcode-system.html

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

Kanban คืออะไร? ระบบคัมบัง แบบเข้าใจง่ายๆ - GreedisGoods

Kanban | Thailand Automotive Institute (thaiauto.or.th)

Quick Response Codes and Kanban | Graphic Products