รางวัลเป็นการการันตีความสำเร็จของเราในการทำ implementation และ Training บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ได้รางวัลเป็น Sage Premium Partner มาตลอด 10 ปี ความสัมพันธ์ 25 ปีระหว่าง FMS และ Sage แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ ความสามารถในความเข้าใจ software Sage ในทุกมิติ และ ทุกภาคธุรกิจ

Our certified support team will always be available to help you successfully manage your day to day operation. This well trained and service mind team will provide you a timely answer to solve your issue. You could contact us on site, by phone, email. remoted service, and on site service.

FEATURES & BENEFITS
Master the complexities of Industrial Equipment manufacturing with FMS Manufacturing Cloud to drive efficiency, control and best in class customer service. Integral planning and program management help you increase throughput and control costs.
THE RIGHT INDUSTRIAL MANUFACTURING TOOLS
 • Leverage Operational Equipment Effectiveness (OEE) to keeo equipment operating efficently.
 • Use real-time data to track activities and manage proactively.
 • Avoid production interruptions with predictive and preventive maintenance.
COLLABORATE WITH YOUR SUPPLIERS
 • Get closer to your supply chain partners and strengthen the value chain by providing portals for customers and suppliers.
 • Instill customer confidence in that their orders will be completed on time.
 • Help suppliers track receipts, invoices and quality levels with on-line tools.
STAY IN CONTROL
 • Maintain high quality standards and solid compliance audit trails.
 • Track inventory and product quality via integrated bar-code.
 • Access detailed traceability of inventory from parts entering your manufacturing process through to shipment.

FMS Manufacturing Cloud has all the features you need to manage your industrial equipment manufacturing business and deliver complex products on time and on budget. Our industrial ERP software is built to adapt and to be a functional fit for your business, no matter how much your business grows. FMS Manufacturing Cloud ERP solution is built to last, like the products you make.
 

You depend on the operational efficiency of your business processes. The FMS Manufacturing Cloud delivers integrated and streamlined business processes to ensure your success.

FMS Manufacturing Cloud is a single unified platform platform that helps you manage your manufacturing operations with unmatched agility and superior performance. Plex delivers a competitive edge to your business through its built-in broad and deep set of functionalities.
FEATURES & BENEFITS
Master the complexities of Industrial Equipment manufacturing with FMS Manufacturing Cloud to drive efficiency, control and best in class customer service. Integral planning and program management help you increase throughput and control costs.
THE RIGHT INDUSTRIAL MANUFACTURING TOOLS
 • Leverage Operational Equipment Effectiveness (OEE) to keeo equipment operating efficently.
 • Use real-time data to track activities and manage proactively.
 • Avoid production interruptions with predictive and preventive maintenance.
COLLABORATE WITH YOUR SUPPLIERS
 • Get closer to your supply chain partners and strengthen the value chain by providing portals for customers and suppliers.
 • Instill customer confidence in that their orders will be completed on time.
 • Help suppliers track receipts, invoices and quality levels with on-line tools.
STAY IN CONTROL
 • Maintain high quality standards and solid compliance audit trails.
 • Track inventory and product quality via integrated bar-code.
 • Access detailed traceability of inventory from parts entering your manufacturing process through to shipment.

FMS Manufacturing Cloud has all the features you need to manage your industrial equipment manufacturing business and deliver complex products on time and on budget. Our industrial ERP software is built to adapt and to be a functional fit for your business, no matter how much your business grows. FMS Manufacturing Cloud ERP solution is built to last, like the products you make.
 
FMS Manufacturing Cloud is a single unified platform platform that helps you manage your manufacturing operations with unmatched agility and superior performance. Plex delivers a competitive edge to your business through its built-in broad and deep set of functionalities.
FEATURES & BENEFITS
Master the complexities of Industrial Equipment manufacturing with FMS Manufacturing Cloud to drive efficiency, control and best in class customer service. Integral planning and program management help you increase throughput and control costs.
THE RIGHT INDUSTRIAL MANUFACTURING TOOLS
 • Leverage Operational Equipment Effectiveness (OEE) to keeo equipment operating efficently.
 • Use real-time data to track activities and manage proactively.
 • Avoid production interruptions with predictive and preventive maintenance.
COLLABORATE WITH YOUR SUPPLIERS
 • Get closer to your supply chain partners and strengthen the value chain by providing portals for customers and suppliers.
 • Instill customer confidence in that their orders will be completed on time.
 • Help suppliers track receipts, invoices and quality levels with on-line tools.
STAY IN CONTROL
 • Maintain high quality standards and solid compliance audit trails.
 • Track inventory and product quality via integrated bar-code.
 • Access detailed traceability of inventory from parts entering your manufacturing process through to shipment.

FMS Manufacturing Cloud has all the features you need to manage your industrial equipment manufacturing business and deliver complex products on time and on budget. Our industrial ERP software is built to adapt and to be a functional fit for your business, no matter how much your business grows. FMS Manufacturing Cloud ERP solution is built to last, like the products you make.
 
FMS Manufacturing Cloud is a single unified platform platform that helps you manage your manufacturing operations with unmatched agility and superior performance. Plex delivers a competitive edge to your business through its built-in broad and deep set of functionalities.
FEATURES & BENEFITS
Master the complexities of Industrial Equipment manufacturing with FMS Manufacturing Cloud to drive efficiency, control and best in class customer service. Integral planning and program management help you increase throughput and control costs.
THE RIGHT INDUSTRIAL MANUFACTURING TOOLS
 • Leverage Operational Equipment Effectiveness (OEE) to keeo equipment operating efficently.
 • Use real-time data to track activities and manage proactively.
 • Avoid production interruptions with predictive and preventive maintenance.
COLLABORATE WITH YOUR SUPPLIERS
 • Get closer to your supply chain partners and strengthen the value chain by providing portals for customers and suppliers.
 • Instill customer confidence in that their orders will be completed on time.
 • Help suppliers track receipts, invoices and quality levels with on-line tools.
STAY IN CONTROL
 • Maintain high quality standards and solid compliance audit trails.
 • Track inventory and product quality via integrated bar-code.
 • Access detailed traceability of inventory from parts entering your manufacturing process through to shipment.

FMS Manufacturing Cloud has all the features you need to manage your industrial equipment manufacturing business and deliver complex products on time and on budget. Our industrial ERP software is built to adapt and to be a functional fit for your business, no matter how much your business grows. FMS Manufacturing Cloud ERP solution is built to last, like the products you make.
 
FMS Manufacturing Cloud is a single unified platform platform that helps you manage your manufacturing operations with unmatched agility and superior performance. Plex delivers a competitive edge to your business through its built-in broad and deep set of functionalities.
FEATURES & BENEFITS
Master the complexities of Industrial Equipment manufacturing with FMS Manufacturing Cloud to drive efficiency, control and best in class customer service. Integral planning and program management help you increase throughput and control costs.
THE RIGHT INDUSTRIAL MANUFACTURING TOOLS
 • Leverage Operational Equipment Effectiveness (OEE) to keeo equipment operating efficently.
 • Use real-time data to track activities and manage proactively.
 • Avoid production interruptions with predictive and preventive maintenance.
COLLABORATE WITH YOUR SUPPLIERS
 • Get closer to your supply chain partners and strengthen the value chain by providing portals for customers and suppliers.
 • Instill customer confidence in that their orders will be completed on time.
 • Help suppliers track receipts, invoices and quality levels with on-line tools.
STAY IN CONTROL
 • Maintain high quality standards and solid compliance audit trails.
 • Track inventory and product quality via integrated bar-code.
 • Access detailed traceability of inventory from parts entering your manufacturing process through to shipment.

FMS Manufacturing Cloud has all the features you need to manage your industrial equipment manufacturing business and deliver complex products on time and on budget. Our industrial ERP software is built to adapt and to be a functional fit for your business, no matter how much your business grows. FMS Manufacturing Cloud ERP solution is built to last, like the products you make.
 
FMS Manufacturing Cloud is a single unified platform platform that helps you manage your manufacturing operations with unmatched agility and superior performance. Plex delivers a competitive edge to your business through its built-in broad and deep set of functionalities.

What can you do with FMS ?
See how companies are harnessing the power of FMS.

Your manufacturing practices are a reflection of your business strategy. Not all manufacturing plants are the same. The FMS anufacturing Cloud caters to various manufacturing practices to help you meet your strategic goals.
You depend on the operational efficiency of your business processes. The FMS Manufacturing Cloud delivers integrated and streamlined business processes to ensure your success.

FMS is committed to the professional dynamic of a collaborative group practice, organized into creative, learning, and supportive office. We help our employee to reach their potential. We are an equal employee opportunity.