ERP (Enterprise Resource Planning)

RPA ทำงานกับระบบ ERP อย่างไร ?

 RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ถูกออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบอัตโนมัติ ที่เรียกว่า “bot” สามารถเลียนแบบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดการ การทำงานที่มีรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ งานที่ทำเป็นประจำ, งานที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วหรืองานที่มีปริมาณมาก ๆ เหมาะกับธุรกิจ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

 

Source: GoRPA.com (2019)

 

RPA เกี่ยวข้องกับ ในระบบซอฟต์แวร์ ERP อย่างไร

องค์กรสามารถเชื่อมต่อกระบวนการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์ ERP รูปแบบเดิมเข้ากับระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ RPA ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาประโยชน์ของระบบการทำงานรูปแบบเดิมได้และในขณะเดียวกันยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ RPA โดยจะช่วยให้การจัดการข้อมูลของโปรแกรมในซอฟต์แวร์ ERP  ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานในรูปแบบอัตโนมัติและช่วยจัดการการทำงานให้โครงงานต่าง ๆ ในระบบธุรกิจใช้เวลาน้อยลง และได้ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและใช้แรงงานจากพนักงานน้อยลง 

 

Source: Linked in (2019)

 

RPA มีความสามารถอย่างไร 

RPA สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Front Office เช่น POS  และ Back Office เช่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning๗  มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลและงานประเภทที่ต้องทำซ้ำ ๆ ทุก ๆ วัน พร้อมทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับ Application ผ่านทางการเรียกใช้งาน Web API หรือระบบต่าง ๆ ในกระบวนการธุรกิจทำให้เกิดการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบได้โดยอัตโนมัติและยังถูกนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงงานที่มีความซับซ้อน 

 

การทำงานของ RPA

Front Office - การรับ/ส่ง Email เอกสารระหว่างลูกค้ เพื่อนำข้อมูลทางธุรกิจไปป้อนลงในระบบต่าง ๆ 

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีเอกสารคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่าน Email ส่งมายัง bot เพื่อที่จะให้ bot ใส่ข้อมูลลงในใบเสนอราคาและสามารถออกใบเสนอราคาแบบอัตโนมัติ

Back Office – การคีย์ข้อมูลจากเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารใบกำกับภาษี, เอกสารใบสั่งซื้อ หรือเอกสารการทำธุรกรรมต่าง ๆ เข้าไปยังระบบหลังบ้านเพื่อเก็บข้อมูลหรือเพื่อทำงานต่อในส่วนอื่น ๆ ต่อไป 

ตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมูลจากเอกสารใบคำสั่งซื้อไปยังระบบ ERP หรือการบันทึกข้อมูลลูกค้าไปยังระบบ CRM 

 

RPA กับ AI ทำงาน เชื่อมกันอย่างไร 

AI - Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เครื่องจักร (Machine) ที่ถูกพัฒนาฟังก์ชั่นให้สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ

เมื่อมีการนำเทคโนโลยี AI ผสานการทำงานร่วมกับ Robotic Process Automation (RPA) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร การประมวลผลและการจัดการกระบวนการทำงานของ “bot” ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับกระบวนการทางธุรกิจแบบ end-to-end ที่รวดเร็วและยังรองรับการทำงานแบบ Digital Workforce หรือแรงงานดิจิทัลอัจฉริยะได้

ตัวอย่าง เช่น  

1. นำ AI ช่วยในการอ่านเอกสารทางการเงินต่าง ๆ และดึงข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกมาป้อนเข้าไปยังระบบต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ RPA สามารถอ่านข้อมูลจากเอกสารที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวได้ 

2.  นำ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าคงคลัง จำนวนการขายในแต่ละเดือน จากนั้นเราจะได้ข้อมูลมาเพื่อให้ RPA ช่วยในการจัดการสต๊อกสินค้าได้ 

หรือจะนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามแต่ความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมได้

 

Source: properea (2020)

 

ประโยชน์จากการทำงานในระบบ RPA 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานได้มากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากการทำงานของมนุษย์ (Human Error)

2. ลดภาระจากกระบวนการทำงานและลดเวลาในการปฏิบัติงาน

3. ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงาน พร้อมทั้งสามารถตอบสนองการทำงานได้ตลอดเวลาเพราะสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4. ประหยัดต้นทุนและได้เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจจากกระบวนการจัดการแบบอัตโนมัติ

 

หากท่านมี ความสนใจ เกี่ยวกับระบบ ERP : SAP Business One, Sage 300, Sage X3 และการทำงานเชื่อมต่อกับ RPA Robotic Process Automation สามารถปรึกษา กับทีม FMS Consultant ได้ที่เบอร์ 02-274-4070 หรือผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สำหรับ Product ของ FMS เพิ่มเติมได้ที่ : http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

สำหรับบทความของ FMS เพิ่มเติมได้ที่ : http://fmsconsult.com/en/news-event/knowledge.html

 

FMS - ERP Solution  

 

แหล่งที่มา :

- https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/

- http://www.vtune.co.th/rpa/rpa-use-case

- https://www.fusionsol.com/robotic-process-automation/

- https://www.9experttraining.com/articles/rpa

- https://stelligence.com/robotic-process-automation-rpa-101/

- https://www.automationanywhere.com/company/blog/rpa-thought-leadership/how-do-ai-and-rpa-work-together

- https://www.dailytech.in.th/uipath-rpa/