ERP (Enterprise Resource Planning)

ความสามารถของ Big Data & Analysis ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ ERP Software ได้อย่างไร ?

 

 

Big Data & Analysis คืออะไร ?

คือ ปริมาณของข้อมูลที่มีจำนวนมากภายในองค์กรบริษัท ซึ่งข้อมูลนั้นมีความซับซ้อนต่อการวิเคราะห์ โดยที่ Big Data แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ  เรียกว่า 5V  ดังนี้

 

 

Big Data & Analysis กับงานในระบบ ERP

ในภาคธุรกิจการนำเอาเทคโนโลยี Big Data & Analysis เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรนั้น Big Data & Analysis สามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะสร้างความเข้าใจในความต้องการสินค้าหรือบริการที่ของตลาด  ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการตลาด คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

เทคโนโลยี Big Data & Analysis สามารถที่จะนำเอาเข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลายได้ เช่น

Big Data & Analysis กับ ระบบการขาย โดยที่เทคโนโลยี Big Data & Analysis นั้นสามารถที่จะนำเอาข้อมูลการขายนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาหรือคาดการณ์ยอดการขายที่จะเกิดขึ้นได้ ทำให้องค์กรสามารถที่จะวางแผนการตลาดให้สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากยิ่งขึ้นหรือกับ ระบบบัญชีและการเงิน ด้วยที่ว่าเทคโนโลยี Big Data & Analysis นั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณขนาดใหญ่และข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กับการวิเคราะห์เพื่อแสดงรายได้ขององค์กร และสามารถที่จะคาดการณ์รายได้ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

ในทางการเกษตรได้นำเอาเทคโนโลยี Big Data & Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพของดินหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่จะเพาะปลูกเพื่อแสดงหาว่า ควรจะต้องใช้วัตถุดิบ เช่นปุ๋ย ที่มีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ของระบบการผลิตจะสามารถทำให้สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หรือแม้กระทั่งการนำเอาข้อมูลจากระบบการบำรุงรักษามาวิเคราะห์เพื่อหาความเสียหายของอุปกรณ์การทำเกษตร เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจเช็ค

Big Data & Analysis เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญกับการทำธุรกิจมากเพราะจะเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งมีซอฟแวร์ที่สามารถเข้ามาจัดการให้การงานนั้นดีมากยิ่งขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์ Sage x3 ที่จะเข้ามาช่วยในการทำรายรับรายจ่าย ซึ่งสามารถที่จะนำเอาข้อมูลมาใช้กับเทคโนโลยี Big Data & Analysis ได้ หรือจะเป็นซอฟต์แวร์ Sage 300 ERP ที่จะเข้ามาจัดการกับระบบบัญชีและระบบ Operation

 

 Business Intelligent And ERP 

ที่มา : https://toolbox.brightspotcdn.com

 

ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับองค์กรธุรกิจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์ที่จัดการกับงานในด้าน ERP ก็มีความสำคัญ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ของเรานั้นมีซอฟแวร์ที่สามารถจะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ของเราไปใช้กับธุรกิจของท่านสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวซอฟต์แวร์สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา

 

ทาง FMS ของเรามีซอฟแวร์ให้คุณได้เลือกใช้บริการที่มีความหลากหลากเช่น

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : www.theviable.co, www.g-able.com, www.peerpower.co.th

 

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่

: www.facebook.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

: +66-2274-4070